SĄSIEDZI CZY INTRUZI – badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa
termin realizacji: kwiecień 2009 – grudzień 2010
Partnerzy: Fundacja Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut Socjologii UW
kwota dofinansowania : 358 207 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce poprzez szczegółowe zbadanie stanu i przyczyn tego zjawiska.

Tworzymy podstawy do skutecznej integracji poprzez zdiagnozowanie problemów, przed jakimi stają obcokrajowcy pochodzący z państw trzecich w Polsce, w kontekście dyskryminacji oraz przedstawienie rekomendacji zmierzających do obniżenia napięć pojawiających się na drodze integracji obywateli państw trzecich z polskim społeczeństwem w tym kontekście.

Poprzez realizację projektu zwiększamy zdolności w zakresie monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich poprzez zbieranie i analizę informacji dotyczących problemu dyskryminacji migrantów.

Dążymy także do zwiększenia świadomości problemu dyskryminacji jako czynnika utrudniającego skuteczną integrację migrantów w społeczeństwie.

Istotnym elementem projektu są działania monitoringowe i rzecznicze. Projekt jest podzielony na następujące działania:

  1. Badania socjologiczne wśród migrantów, urzędników oraz praktyków, zajmujących się problematyką integracji oraz dyskryminacji (badań sprawdzają różne sfery życia cudzoziemców w Polsce – stosunki sąsiedzkie, współpracę z urzędnikami oraz ogólnie występowanie zjawiska dyskryminacji wobec nich.)
  2. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego wśród pracodawców, sprawdzającego ich rzeczywistą chęć zatrudniania różnych kategorii cudzoziemców.
  3. Przeprowadzenie analiz prawnych i politologicznych dotyczących zjawiska dyskryminacji poprzez badanie prawa i praktyki jego stosowania w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE.
  4. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce poprzez inicjowanie i współpracę w trakcie procesu legislacyjnego oraz prowadzenie działań rzeczniczych.
  5. Opracowanie publikacji przedstawiających bogaty zasób wiedzy na temat zdiagnozowanych problemów oraz rekomendacji skierowanych zarówno do polskich instytucji i obywateli państw trzecich obecnych na polskim rynku pracy.
  6. Seminaria promujące wyniki projektu.

 

Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprzez dobrą diagnozę zjawiska pomoc w wypracowaniu skutecznych narzędzi i programów integracji migrantów w Polsce, w tym poprzez stworzenie rozwiązań strukturalnych i w ten sposób będą zapobiegać dyskryminacji w przyszłości.

koordynator: Dagmara Woźniakowska-Fajst

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat