Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
termin realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013
kwota dofinansowania części SIP: 490 338 PLN
partnerzy: Instytut Spraw Publicznych

krótki opis projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu cudzoziemców w Polsce poprzez szczegółowe zbadanie stanu i przyczyn tego zjawiska w szczególności poprzez:

  1. Stworzenie podstaw do skutecznej integracji poprzez zdiagnozowanie problemów, przed jakimi stają obcokrajowcy pochodzący z państw trzecich w Polsce w kontekście ich dyskryminacji i naruszania ich praw, a także przedstawienie rekomendacji zmierzających do obniżenia napięć pojawiających się na drodze integracji obywateli państw trzecich z polskim społeczeństwem w tym kontekście.
  2. Zwiększenie zdolności w zakresie monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji obywateli państw trzecich poprzez zbieranie i analizę informacji dotyczących problemu dyskryminacji migrantów.
  3. Zwiększenie świadomości problemu naruszeń praw cudzoziemców (w tym dyskryminacji), jako czynnika utrudniającego skuteczną integrację migrantów w społeczeństwie.

W ramach projektu podejmowane będą następujące działania:

Badania realizacji praw pracowniczych, które będą miały na celu sprawdzenie, na ile polscy pracodawcy przestrzegają praw pracowników migracyjnych, przede wszystkim w zakresie warunków pracy, płacy i przestrzegania przepisów BHP. Badania obejmą samych migrantów (badania jakościowe), będą również zawierać element analityczny (nt. prawnej ochrony cudzoziemców przez eksploatacją pracowniczą).

Badania dyskryminacji migrantów na rynku pracy za pomocą tzw. testów dyskryminacyjnych – przeprowadzone zostaną eksperymentalne badania dotyczące gotowości do zatrudnienia cudzoziemców w przedsiębiorstwach i instytucjach prywatnych oraz państwowych. Testy dyskryminacyjne poprzedzone zostaną badaniem eksperymentalnym mającym na celu określenie mechanizmów prowadzących do dyskryminacji cudzoziemców na rynku pracy w Polsce.

Badanie instytucji ekonomicznych migrantów w Polsce – przemian i ich roli w integracji migrantów. Badaniu poddane zostanie funkcjonowanie ekonomicznych instytucji migranckich, np. centrum handlowego opartego na etnicznej przedsiębiorczości. Przeprowadzone będą także pogłębione analizy czynników, które kształtują instytucje ekonomiczne migrantów oraz wpływają na ich przemiany na przestrzeni lat.

Ewaluacja funkcjonowania nowej ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania w 2 lata po okresie jej funkcjonowania. Ustawa wdraża przepisy m.in. tzw. dyrektywy rasowej w zakresie walki z dyskryminacją ze względu na narodowość, rasę i pochodzenie etniczne.

Poradnictwo i rzecznictwo – prowadzone będzie poradnictwo dla migrantów i świadczona pomoc w sprawach o dyskryminację, a na podstawie monitorowanych spraw – rzecznictwo interesów migrantów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

Działania informacyjne i promocyjne – rozbudowana zostanie strona internetowa na temat dyskryminacji – przede wszystkim o materiały dla praktyków, przeprowadzone zostaną także szkolenia upowszechniających idee i metody przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce.

Wizyty studyjne – zorganizowane zostaną wizyty studyjne do ośrodków akademickich, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych w krajach, które z powodzeniem używają testów dyskryminacyjnych do badania nierówności. Po zakończeniu wszystkich wizyt opublikowana zostanie analiza, która będzie zawierała zdobyte doświadczenia, dobre praktyki stosowane w krajach wizytowanych, a także rekomendacje dla polskich badaczy dotyczące stosowania testów dyskryminacyjnych przez polskie organizacje.

Koordynator: Witold Klaus

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat