Równe szanse polskiej szkole

grantodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
termin realizacji: 1 maja – 30 listopada 2009
kwota dofinansowania : 18 000 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w profesjonalne narzędzia użyteczne w pracy z uczniami odmiennymi kulturowo, co ułatwi im wykonywanie codziennych obowiązków. Wiedza przekazana gronu pedagogicznemu szkół w których uczą się dzieci cudzoziemcy pozwoli też na metodyczne przekazanie jej całej społeczności szkolnej, w tym także rodzicom polskich dzieci. Celem projektu jest więc zwiększenie potencjału do pracy z dziećmi odmiennymi kulturowo, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi w społecznościach szkolnych, a co za tym idzie – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uchodźców.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 15 jednodniowych szkoleń dla rad pedagogicznych w szkołach województwa mazowieckiego. Pojedyncze szkolenie obejmować będzie:

  • warsztaty z zakresu tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji;
  • wyjaśnienie sytuacji prawnej i faktycznej dzieci cudzoziemskich w polskim systemie edukacyjnym, przedstawienie podstaw prawnych dostępu do edukacji, barier w realizacji tego prawa oraz praktycznych możliwości ich przezwyciężania,
  • informacje na temat podstaw kultury krajów, z których pochodzą cudzoziemcy i spotkania z nimi.

Na życzenie szkoły możliwe jest poszerzenie zakresu szkolenia o metodologiczne aspekty pracy z dziećmi uchodźczymi.
Szkolenia pomogą budować atmosferę równości i wzajemnej akceptacji w szkole. Pozwoli to uczniom cudzoziemskim zbudować lepsze relacje z rówieśnikami, społecznością szkolną i pozaszkolną, co przekłada się na wyniki w nauce i późniejsze szanse życiowe tych uczniów.

Koordynator: Karol Templin

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat