RÓWNE PRAWA – PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI NA TLE RASOWYM, NARODOWOŚCIOWYM I ETNICZNYM

grantodawca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
termin realizacji: wrzesień – grudzień 2008
kwota dofinansowania : 51 500 zł

krótki opis projektu:

Celem realizacji zadania jest świadczenie poradnictwa dla ofiar dyskryminacji rasowej, narodowościowej lub etnicznej, a zarazem prowadzenie różnorodnych działań edukacyjnych, mających na celu upowszechnienie wiedzy o sposobach udzielania pomocy ofiarom dyskryminacji oraz o przyczynach samego zjawiska.
Aby w pełni móc zrealizować zakładane cele, projekt będzie realizowany w partnerstwie przez dwie organizacje: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Związek Biur Porad Obywatelskich.
W ramach realizacji zadania zostaną podjęte następujące aktywności:

 1. Antydyskryminacyjna strona internetowa oraz doradca antydyskryminacyjny
  W ramach projektu zostanie zaktualizowana i prowadzona strona internetowa dla osób dyskryminowanych ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne albo narodowość oraz doradców, prawników czy innych osób, chcących walczyć z dyskryminacją i jej przejawami. Strona zawierała będzie opis instrumentów, w szczególności prawnych, które można wykorzystać w walce z dyskryminacją.
  W razie potrzeby, osoba, która nie będzie w stanie ze względu na trudność sprawy samodzielnie rozwiązać swoich problemów, będzie miała możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnika – doradcy antydyskryminacyjnego. W ramach projektu pracować będzie prawnik, który będzie uzyskiwał informacje na temat różnego rodzaju przejawów dyskryminacji i nietolerancji wobec cudzoziemców (w trakcie monitoringów, prowadzonego poradnictwa, od innych organizacji pozarządowych, od samych cudzoziemców etc.) i będzie podejmował interwencje w tym zakresie ? wykorzysta adekwatne środki prawne oraz, w razie potrzeby, zaangażuje media. W razie potrzeby i w miarę możliwości będzie reprezentował cudzoziemców i występował w interesie społecznym przed sądami lub innymi organami.
  Sporządzony zostanie także raport o dyskryminacji, w którym zaprezentowane będą podstawowe problemy w Polsce z przestrzeganiem zasady niedyskryminacji rasowej, etnicznej i narodowościowej. Zebrane będą także najważniejsze kazusy dyskryminacyjne, jakie miały miejsce w pracy wybranych organizacji pozarządowych oraz skutki działań podjętych przez organizacje w celu przeciwdziałania tego typu praktykom.
 2. Szkolenia dla doradców oraz prawników oraz opracowanie materiałów informacyjnych
  Szkolenia z zakresu przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowość skierowane będą do dwóch grup: prawników oraz doradców, kierowników Biur Porad Obywatelskich i pracowników Biura Związku Biur Porad Obywatelskich.

  1. Szkolenie dla prawników Pogłębione szkolenie merytoryczne skierowane będzie do prawników posiadających już pewną wiedzę nt. prawa antydyskryminacyjnego. Szkolenie będzie miało na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy o prawie antydyskryminacyjnym, dzięki czemu prawnicy będą mogli świadczyć profesjonalne poradnictwo prawne dla ofiar dyskryminacji z przyczyn rasowych, narodowościowych lub etnicznych.
  2. Szkolenie dla doradców BPO Szkolenie będzie adresowane szczególnie do osób bez przygotowania prawnego, tj. doradców, kierowników Biur Porad Obywatelskich oraz pracowników Biura ZBPO. Będzie miało na celu wprowadzenie do tematyki dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, aby podnieść kompetencje ww. grup w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego ofiarom dyskryminacji i identyfikacji spraw dyskryminacyjnych.
  3. Opracowanie materiałów informacyjnych Celem działań informacyjnych będzie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji z przyczyn rasowych, narodowościowych lub etnicznych oraz wzmocnienie kompetencji doradców i prawników. Działania te będą obejmowały opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych dla osób zgłaszających się do prawników i doradców po poradę oraz materiałów informacyjnych dla osób udzielających porad.
 3. Wypracowanie wytycznych dla udzielania porad z zakresu dyskryminacji
  Prowadzenie poradnictwa dla ofiar dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym czy narodowościowym jest trudne z kilku powodów. Jednym z nich jest to, iż najczęściej nie są to sprawy “oczywiste” – tzn. najczęściej klient nie przyjdzie, ponieważ uważa, iż padł ofiarą dyskryminacji. Sprawy te trzeba “wyłuskiwać” z innych problemów, z którymi zwraca się do prawników czy doradców klient. Dlatego istnieje potrzeba wypracowania wytycznych, w jaki sposób pracować z klientem i jak znajdować sprawy dyskryminacyjne, a następnie jak dalej z nimi postępować. Na tym etapie pracy z przeciwdziałaniem dyskryminacji w Polsce nie mogą być to jeszcze standardy, bowiem zbyt mało jest organizacji, które już prowadzą tego typu działalność, by ją standaryzować. Potrzebne są wytyczne, jak wprowadzać to zagadnienie do pracy różnych organizacji.

koordynator: Witold Klaus

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Antydyskryminacyjnym.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat