Prowadzenie punktu informacyjno-interwencyjnego dotyczącego opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny

grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
termin realizacji:1 lipca – 31 października 2007 
kwota dofinansowania: 29 755 zł

Telefon informacyjno-interwencyjny prowadzony jest przezStowarzyszenie Interwencji Prawnej w ramach kampanii społecznej “Rodzice zastępczy – miłość prawdziwa”, prowadzonej przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i przeciwdziałania Dyskryminacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest wsparcie idei zastępczego rodzicielstwa. Podejmujemy działania mające na celu jego rozwój poprzez udzielanie rodzinom zastępczym niezbędnej pomocy prawnej. Problemy prawne wszystkich osób sprawujących rodzinną opiekę zastępczą są poważną barierą utrudniającą tworzenie dzieciom pozbawionym opieki stabilnego, rodzinnego środowiska wychowawczego.

Projekt przewiduje prowadzenie punktu informacyjno – interwencyjnego dotyczącego opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny, poprzez prowadzenie telefonu dla rodzin zastępczych w lokalu Stowarzyszenia. Dyżury przy telefonie pełnią prawnicy, członkowie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i pod ich opieką wolontariusze. Na telefon informacyjno – interwencyjny można dzwonić pięć dni w tygodniu, a w sprawach pilnych także na telefon komórkowy przez niemal całą dobę.

Zakres konsultacji prawnych obejmuje całe spektrum problemów prawnych, jakie mają osoby rozważające decyzję o adopcji lub kandydaci na rodzinę zastępczą, jak również osoby, które już taką decyzję podjęły. Pomoc prawna jest również udzielana osobom, które w związku ze sprawowaniem opieki zastępczej potrzebują takiej pomocy oraz osobom, które rozważają decyzję o wyrażeniu zgody na przysposobienie własnego dziecka. Oprócz zagadnieństricte związanych z procedurą adopcyjną i kwestiami dotyczącymi rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem, udzielane są informacje i porady na temat praw osób biorących udział w tym procesie, w szczególności praw dziecka, praw rodzica zastępczego czy praw rodziny biologicznej dziecka pozbawionego trwale lub czasowo opieki

Telefon służy także podejmowaniu interwencji. Przez interwencję rozumiemy każde działanie prawnika w celu udzielenia pełnej informacji lub porady prawnej osobie dzwoniącej, wykonywane po zakończeniu rozmowy. Interwencją jest w szczególności: wysłanie wzoru pisma procesowego, podanie i analiza treści obowiązujących przepisów prawnych, napisanie i przesłanie projektu pisma procesowego. W szczególnie trudnych i precedensowych sprawach prawnicy obsługujący telefon obejmą klientów kompleksową pomocą prawną.

Projekt przewiduje ponadto stworzenie bazy danych rozmów odbywanych przez telefon. Podczas trwania rozmowy konsultant rejestruje ją poprzez zapisywanie w bazie najważniejszych informacji statystycznych dotyczących prowadzonej rozmowy. Wnioski płynące ze statystyk i wykazów uzyskiwanych dzięki bazie danych, pozwolą na opracowanie raportu problemów prawnych dotyczących rodzinnej opieki zastępczej (np. w jakich terenach Polski z jakim problemami dzwonią rodziny). Dzięki bazie rozmów, będzie możliwość monitorowania problemów z jakim rodziny zastępcze dzwonią do Stowarzyszenia, prowadzenia szczegółowej statystyki spraw z jakimi zgłaszać się będą osoby dzwoniące. Raporty z telefonu opracowywane przez program publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia. Spełnia ona wymogi stawiane przez Ustawę o ochronie danych osobowych.

koordynator: Agnieszka Kwaśniewska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat