Prawnicy na rzecz rodziny II – poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych

grantodawca: Unia Europejska w ramach programu Środki Przejściowe 2005 “Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych”, linia budżetowa 2005/017-488.01.01.01.
termin realizacji: 1 lutego 2008 r. – 30 listopada 2008 r.
całkowite koszty kwalifikowane: 28 349,65 EURO
kwota dofinansowania : 25 514,69 EURO

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Cel Projektu:
Głównym celem Projektu jest pomoc dzieciom pozbawionym opieki poprzez:

 • Rozpoznanie i analizę najczęstszych problemów prawnych związanych z rodzicielstwem zastępczym.
 • Działania na rzecz budowy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez propagowanie idei rodzinnych form opieki zastępczej, w tym działania na rzecz deinstytucjonalizacji opieki zastępczej.
 • Ochrona praw dzieci pozbawionych opieki oraz osób roztaczających nad nimi opiekę zastępczą (rodziców zastępczych).
 • Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci oraz pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej.
 • Podwyższenie świadomości prawnej obywateli związanej z zastępczym rodzicielstwem.
 • Lobbowanie zmian w prawie ułatwiających zastępcze rodzicielstwo.

Poszczególne cele:

 • Prowadzenie telefonu interwencyjno-konsultacyjnego dla rodzin zastępczych oraz udzielanie konsultacji prawnych.
 • Rozbudowanie strony internetowej oraz stworzenie bazy danych instytucji pomocowych dla rodzin zastępczych.
 • Litygacja strategiczna ważnych spraw precedensowych.
 • Formułowanie opinii w sprawie projektowanych programów polityki społecznej oraz zmian w prawie w sprawie ustaw o rodzinnych formach opieki zastępczej.
 • Zbieranie informacji (monitorowanie) i opublikowanie raportu na stronie internetowej na podstawie doświadczeń z poprzedniego projektu, z wnioskami dotyczącymi zmian. Na tej podstawie lobbowanie konkretnych zmian w prawie.
 • Promocja rodzinnej opieki zastępczej poprzez udzielanie wywiadów w prasie i kontakty z mediami.

Działania podejmowane w ramach Projektu:

 • Specjalistyczne konsultacje prawne i pomoc dla beneficjentów Projektu w formie prowadzenia telefonu interwencyjno-informacyjnego oraz konsultacji osobistych z klientami i litygacja strategiczna.
 • Monitorowanie przestrzegania i funkcjonowania prawa poprzez analizę konkretnych przypadków (case-study) oraz opracowanie i lobbowanie niezbędnych zmian w prawie ułatwiających funkcjonowanie rodzinnej opieki zastępczej.
 • Rozbudowanie strony internetowej poświęconej tematyce zastępczego rodzicielstwa wraz z raportem analitycznym z I edycji projektu oraz stworzenie bazy danych o organizacjach pomocowych
 • Przygotowanie do podobnej pracy ok. 5 wolontariuszy.
 • Zbieranie informacji (monitorowanie) i opublikowanie raportu na stronie internetowej na podstawie doświadczeń z poprzedniego projektu, z wnioskami dotyczącymi zmian.

Koordynator: Agnieszka Kwaśniewska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat