Prawnicy na rzecz dzieci pozbawionych opieki

grantodawca: Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu “Obywatel i Prawo V”
termin realizacji: 1 grudnia 2009 – 31 sierpnia 2010
całkowite koszty kwalifikowane: 34 080 zł
kwota dofinansowania: 25 000 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Cel Projektu:

Celem projektu jest świadczenie pomocy prawnej i edukacja prawna rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz zainteresowanych adopcją lub rodzicielstwem zastępczym. Projekt odpowiada na potrzebę poradnictwa prawnego dla ww. grup, związaną z brakiem wyspecjalizowanych w tym zakresie organizacji czy nawet profesjonalnych pełnomocników. Tylko świadome korzystanie przez rodziny zastępcze i adopcyjne z ich uprawnień umożliwi umocnienie tych zmarginalizowanych grup, a w jego następstwie – promocję szeroko rozumianej idei rodzicielstwa zastępczego.

Projekt zakłada prowadzenie poradnictwa prawnego w następujących formach: telefonu interwencyjno – konsultacyjnego (płatnego jak za normalne połączenie), konsultacji bezpośrednich, listownych oraz poprzez e-mail. W sprawach tego wymagających prowadzone będą interwencje na rzecz beneficjentów przed właściwymi organami, instytucjami lub sądami. W ramach Projektu prowadzona będzie także litygacja strategiczna, polegająca na prowadzeniu spraw tak, by doprowadzić do precedensowych orzeczeń i decyzji. Dzięki tym działaniom możliwa będzie nie tylko pomoc prawna w sprawach konkretnych klientów, ale także systematyczna zmiana linii orzeczniczej i decyzyjnej w sądach i organach administracji, co będzie owocować w przyszłości wobec wszystkich rodzin zastępczych i adopcyjnych.

Elementem działań na rzecz edukacji prawnej rodzin będzie stworzenie komentarza do przepisów dotyczących rodzicielstwa zastępczego. Komentarz zostanie umieszczony na stronie internetowej, dzięki czemu będzie ogólnodostępny dla zainteresowanych osób. Stworzenie tej publikacji realnie przyczyni się do wzrostu świadomości prawnej czytelników, jako że przedstawi w przystępny sposób wszystkie przepisy prawne dotyczące rodzicielstwa zastępczego. Zasięg działań w ramach Projektu i informacji o nich zostanie zwiększony przez prowadzenie i aktualizację strony internetowej. Na stronie tej umieszczone zostaną publikacje, akty prawne oraz wzory pism procesowych, dzięki którym beneficjenci otrzymają wsparcie funkcjonowania rodzin w postaci dostępu do bieżących informacji o stanie prawnym i praktyce orzeczniczej. W ramach Projektu zostanie przeprowadzona rekrutacja wśród studentów prawa oraz aplikantów do wolontariatu na rzecz beneficjentów. Wolontariusze wezmą aktywny udział w udzielaniu pomocy prawnej, prowadzeniu interwencji oraz prowadzeniu litygacji strategicznej.

Koordynator: Agnieszka Kwaśniewska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat