Monitoring przestrzegania praw pracowniczych migrantów w Polsce

grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego
termin realizacji: styczeń – grudzień 2011
kwota dofinansowania : 80 000 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu jest diagnoza sytuacji cudzoziemców w zakresie przestrzegania wobec nich praw pracowniczych.

Badania będą miały charakter jakościowy i oparte będą na wywiadach pogłębionych, prowadzonych w oparciu o jednolite i przygotowane wcześniej dyspozycje do wywiadu. Tego typu badania umożliwią uzyskanie różnorodnych informacji na temat sytuacji, w jakich znaleźli się respondenci (jakie szczegółowo prawa były łamane, w jaki sposób, kto w tym uczestniczył), jak oni sami je postrzegają. Metoda ta pozwala także na uzyskanie dodatkowych informacji na temat doświadczeń interesujących z punktu widzenia celów projektu. Badania jakościowe pozwalają także dostrzec problemy w funkcjonowaniu społecznym, jakie mieli pracownicy migracyjni, których prawa były łamane. Ponieważ nie dysponujemy szczegółowymi danymi o liczbie faktycznie zatrudnionych cudzoziemców, szczególnie pracujących nielegalnie, niemożliwe jest przeprowadzenie badań ilościowych, które pokazywałyby skalę zjawiska. Stąd zdecydowaliśmy się na badania jakościowe, jednak prowadzone na dużej liczbie respondentów.

Zamierzamy przeprowadzić łącznie 80 wywiadów wśród pracowników migrujących branż, gdzie są oni najliczniej reprezentowani. Badania prowadzone będą wśród osób pracujących w oparciu o: zezwolenie na pracę oraz oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, przebywających w Polsce na podstawie wiz lub zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, jak też wśród osób przybywających lub pracujących w Polsce nielegalnie. Rozmówcy dobierani będą według kryterium sektora, w którym są zatrudnieni. Pod uwagę wzięte zostaną cztery najbardziej typowe dla pracowników migrujących sektory tj. rolnictwo, budownictwo, usługi domowe, inne usługi (handel, gastronomia). W każdym zostanie przeprowadzonych po 20 wywiadów w językach zrozumiałych dla cudzoziemców. Sytuacja w każdym z wymienionych sektorów potraktowana zostanie z równą uwagą. Podejście takie pozwoli na uzyskanie możliwie pełnego obrazu sytuacji dla każdego z badanych sektorów.

W badaniach uwzględnione zostaną także różne grupy narodowościowe, które pracują w Polsce, przede wszystkim największe: Ukraińcy, Wietnamczycy, Ormianie, ale nie tylko. W przypadku rolnictwa konieczne będą wyjazdy w miejsca, w których praca jest wykonywana przez cudzoziemców. Jest to jedyny sposób, by uzyskać od nich odpowiedzi na nasze badanie. Podobnie może być w przypadku budownictwa.

Terenem badań obejmiemy Mazowsze, jako że w tym województwie pracuje blisko połowa legalnie zatrudnionych cudzoziemców (i prawdopodobnie przynajmniej taki odsetek nielegalnie pracujących osób).

Jako podstawa do badań przygotowana zostanie także ekspertyza, dotycząca prawnej ochrony cudzoziemców przez eksploatacją pracowniczą.

Badania zakończą się sformułowaniem rekomendacji, dotyczących sposobów przeciwdziałania wykorzystywania migrantów przez pracodawców, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie czy pracy, ubezpieczenia zdrowotnego. Celem będzie także rozważanie granicy pomiędzy pracodawcą naruszającym prawa pracownicze a zmuszającym do pracy przymusowej. Stanowić to będzie dobre narzędzie dla służb (policji, straży granicznej, inspektorów pracy) przy wykonywaniu ich zadań. Obecnie brakuje takich narzędzi.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat