Mazowsze równych szans

grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: lipiec – grudzień 2011
kwota dofinansowania : 25 000 zł

partnerzy: Fundacja Polskie Forum Migracyjne
krótki opis projektu (cele, główne działania):

Projekt składa się z czterech części: poradnictwa prawnego dla cudzoziemców, poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego dla tej grupy beneficjentów, Centrum Wolontariatu oraz zatrudnienia asystenta czeczeńskiego w szkole.

  1. Zakres konsultacji prawnych dla cudzoziemców obejmuje całe spektrum problemów prawnych, z jakimi mogą się zetknąć uznani uchodźcy oraz osoby, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt tolerowany. W praktyce oznacza to, iż oprócz zagadnień stricte związanych z uzyskaniem i otrzymywaniem pomocy integracyjnej, porady dotyczyć będą także problemów dot. każdego obywatela. W razie potrzeby w ramach projektu świadczona będzie także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z którymi cudzoziemcy mogą mieć trudności, wynikające, np. z nieznajomości języka czy początkowym zagubieniu w nowym systemie prawnym
  2. Zakres konsultacji integracyjnych i międzykulturowych obejmuje szereg problemów integracyjnych, jakie stają przed uznanymi uchodźcami oraz osobami, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany – zwłaszcza w pierwszym okresie ich samodzielnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości społeczno-prawno-kulturowej – wynikających z bariery językowej, a także z odmienności kodów komunikacji pozawerbalnej w kulturze gości i gospodarzy. Konsultacje te będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny. Doradca integracyjny, wspierany przez asystentkę międzykulturową, będzie pomagał cudzoziemcowi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, spełniając jednocześnie funkcję tłumacza, przewodnika międzykulturowego oraz poniekąd pracownika socjalnego. Jego obecność zapewni zarówno gościom jak i gospodarzom lepsze wzajemne zrozumienie, zmniejszy ryzyko nieporozumień kulturowych, przyspieszając tym samym proces integracji cudzoziemców.
    Porady integracyjne i międzykulturowe będą stanowiły uzupełnienie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
  3. Centrum Wolontariatu stanowi uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie uchodźstwa i problemów z nim związanych. W związku z tym grupa wolontariuszy będzie towarzyszyć cudzoziemcom w trakcie stawiania pierwszych kroków w naszym kraju i pomagać w załatwieniu wszelkich spraw integracyjnych: urzędowych, zdrowotnych, edukacyjnych czy innych, z którymi trudno jest im sobie poradzić samodzielnie. W ten sposób wolontariusze będą nie tylko pomagać uchodźcom, ale też szerzyć wiedzę o problematyce uchodźstwa w urzędach i innych instytucjach, ucząc i uwrażliwiając osoby tam pracujące, by następnym razem były bardziej wyrozumiałe w stosunku do cudzoziemców.
  4. Obecność asystenta kulturowego (asystenta czeczeńskiego) w szkole będzie wsparciem procesu integracji uczniów czeczeńskich ze społecznością szkolną. Asystent pomoże w przełamywaniu bariery językowej i kulturowej, będzie aktywizował dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcał ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Zatrudnienie asystenta wpłynie także na uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, pomoże w walce z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz będzie promowało ideę wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

Koordynator: Aleksandra Chrzanowska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat