Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m. st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: listopad – grudzień 2009

krótki opis projektu:

Celem projektu będzie ocena przestrzegania przez różnego rodzaju instytucje m.st. Warszawy powołane do zapewnienia różnych form wsparcia społecznego (pomoc społeczna, rodzinna, wsparcie na rynku pracy) stopnia przestrzegania praw migrantów przymusowych oraz spełniania ich oczekiwań odnośnie pomocy w prowadzonych przez nich działaniach.

W ramach projektu będą podjęte następujące działania:

  1. Przygotowanie raportu na temat praw migrantów przymusowych w postępowaniach przed instytucjami wsparcia społecznego.
  2. Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z pracownikami różnych urzędów. Planowane jest przeprowadzenie ok. 30 wywiadów z pracownikami różnych urzędów. Wywiady będą prowadzone zarówno z pracownikami pracującymi bezpośrednio z migrantami, jak również z kierownictwem jednostek. Celem wywiadu jest uzyskanie informacji o: warunkach pracy urzędników oraz podstawowych problemach w jego pracy. Badanie zostanie przeprowadzone w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz wywiadu dostosowywany do konkretnej instytucji i specyfiki pracy z klientem – cudzoziemcem.
  3. Przeprowadzenie wywiadów fokusowych z cudzoziemcami. Przeprowadzonych zostanie ok. 4 grupowych wywiadów fokusowych, których celem będzie rozmowa nt. możliwych zmian w działaniach urzędów, by lepiej odpowiadały na potrzeby migrantów.
  4. Opracowanie raportów cząstkowych z badań jakościowych oraz ilościowych.
  5. Opracowanie ostatecznej wersji raportu oraz rekomendacji i ich konsultacja podczas seminarium

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat