Dobra administracja – jeden standard dla wszystkich

logo_fio
grantodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
termin realizacji: 01.04.2016 – 31.10.2017
kwota dofinansowania: 200 000 zł

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest partycypacja społeczna i kontrola społeczna administrowania karą pozbawienia wolności oraz ochrona prawnych interesów skazanych i ich rodzin. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie dostępu skazanych do pomocy prawnej i okołoprawnej oraz udział przedstawicieli społeczeństwa w podejmowaniu decyzji przez administrację więzienną i sądy, a także reprezentowanie skazanych przed tymi organami. Dzięki projektowi chcemy wzmocnić ochronę prawnych interesów skazanych, ograniczyć arbitralność decyzji  administracji więziennej ingerujących w ich prawa i wolności, monitorować i wzmocnić kontrolę administracyjną i sądową. Projekt przyczyni się do poprawy transparentności działania administracji więziennej, realizacji obowiązku uzasadniania decyzji przez nią wydawanych, wpłynie na wzmocnienie zaufania obywateli do państwa i upowszechnienie standardów dobrej administracji.

Projekt kierowany jest do więźniów biernie i aktywnie uczestniczących w wykonaniu kary pozbawienia wolności, funkcjonariuszy Służby Więziennej, sędziów penitencjarnych oraz środowiska akademickiego, w szczególności studentów, którzy będą uczyć się reprezentować interesy skazanych przed organami administracyjnymi i sądowymi oraz wpływać na politykę wykonania kary pozbawienia wolności oraz urzeczywistniać ideę współodpowiedzialności społeczeństwa za wykonywanie kary pozbawienia wolności. Adresatami projektu jest około 580 osób.

Kierownik merytoryczny projektu: Maria Niełaczna

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat