Projekty zrealizowane

Sekcja Sprawiedliwości Naprawczej:

Mediacja w szkole – recepta na konflikt

POMYSŁ NA KONFLIKT- mediacje rówieśnicze w Gruzji

Wolę zgodę – mediacja w szkole

Pomysł na konflikt IV – mediacje w szkole

Integracja na Mazowszu

Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce

Pomysł na konflikt III

Porozmawiajmy o tym, co nas łączy – promocja mediacji międzykulturowej w szkole

Pomysł na konflikt II

Pomysł na konflikt – mediacja w szkole

Szkoła radzenia sobie z konfliktem 2009

Szkoła radzenia sobie z konfliktem

Szkoła radzenia sobie z przemocą – wychowawczy program przeciwdziałania agresji

Ja się nie biję

Wolę zgodę

Szkoła Sprawiedliwości Naprawczej

Poradnictwo prawne dla mediatorów

Prawo w działaniu

Powrót do domu. Program dla zakładów poprawczych dla nieletnich

 


Sekcja ds. Cudzoziemców:

No Detention Necessary

Razem Przeciwko Dyskryminacji

Konsorcjum organizacji pracujących na rzecz migrantów w Polsce

Badanie potrzeb pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Dzieci w międzykulturowej Warszawie

Abused no More: Safeguarding Youth and Empowering Professionals

Warszawa Wielokulturowa III

Dzieci w międzykulturowej Warszawie

Podnoszenie kompetencji wolontariuszy, działających na rzecz uchodźców II

MOVE ON – Migration & Gender: Vocational and Educational counselling

Grant instytucjonalny – program Demokracja w Działaniu

Poradnictwo prawne i integracyjne dla uchodźców i migrantów z grup szczególnie wrażliwych

Dobra administracja – jeden standard dla wszystkich

Nadchodzą! Jak ich przywitamy?

Prawnicy uchodźcom II

Bezpieczny dom

Równi i Bezpieczni

Podnoszenie kompetencji wolontariuszy, działających na rzecz uchodźców II

Warszawa wielokulturowa II

Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją

For Undocumented Migrants` Rights in Central Europe

Prawnicy uchodźcom

Prawnicy na rzecz uchodźców V

Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców

Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2

Pracownicy bez granic (Employees Beyond Borders)

Równościowy samorząd II

Integracja na Mazowszu II

Badanie zagrożeń w integracji migrantów przymusowych w Polsce

Równościowy samorząd

Albańsko-polska współpraca na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego uchodźców

Etnoliga

Polsko-rosyjka sieć współpracy organizacji pozarządowych pracujacych na rzecz migrantów

Więcej wiem – lepiej pomagam. Praca z klientem – cudzoziemcem

Opracowanie i wydanie informatora na temat równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług.

Mazowsze dla każdego

Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją.

Podnoszenie kompetencji wolontariuszy, działających na rzecz uchodźców

Europejska Lokalna Współpraca na rzecz Integracji

Asystent kulturowy II

Warszawa wielokulturowa

Monitoring przestrzegania praw pracowniczych migrantów w Polsce

Prawnicy na rzecz uchodźców IV

Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców

Analiza polityki lokowania ośrodków dla uchodźców

Mazowsze równych szans

Asystent kulturowy

Dzieci dla integracji – warsztaty międzykulturowe

Health for Undocumented Migrants and Asylum seekers network

Wielokulturowe Mazowsze

Szkoła wielokulturowa III

SĄSIEDZI CZY INTRUZI – badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce

Równe prawa na Mazowszu

Równy start we wspólnym mieście

Szkoła wielokulturowa II

Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m. st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów

Metodologia przygotowania bazy danych do identyfikacji zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim

Równe szanse polskiej szkole

PRZYJAZNY URZĄD DLA KAŻDEGO. Ewaluacja funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Ewaluacja programów integracyjnych dla uchodźców w Polsce

Gość w dom

Zrozumieć Innych (realizowany w ramach obchodów Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich)

Prawnicy na rzecz uchodźców II

Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej. Działanie III

Równe szanse, równe prawa

Integracja przez edukację

Równe prawa – przeciwdziałanie dyskryminacji na tle rasowym, narodowościowym i etnicznym

Prawnicy na rzecz uchodźców III

Projekt pilotażowy “Szkoła wielokulturowa”

Immigrant Pupils with Special Educational Needs (Uczniowie-imigranci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi)

 


Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie:

SPEŁNIONA, SZCZĘŚLIWA, ZATRUDNIONA

Mam prawo mieć rodzinę!

Nie jesteście sami – wsparcie prawne mazowieckiego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

Prawnicy na rzecz dzieci pozbawionych opieki

Nie jesteście sami na Mazowszu – wsparcie prawne systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

Sekcja Pomocy Dziecku i Rodzinie

Rodzinne Domy Dziecka – wsparcie prawne

Prawnicy na rzecz rodziny II – poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych

Prawnicy na rzecz rodziny – poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych

Prowadzenie punktu informacyjno-interwencyjnego dotyczącego opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny

Wszystkie dzieci nasze są II – projekt promowania rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem

 


Sekcja Wolność:

Projekt “Watch 24”

Projekt „Watch More” – kontynuacja działań strażniczych w więzieniach

Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim

Monitoring realizacji zaleceń CPT przez władze polskie

Monitoring – innowacyjna forma rzecznictwa obywatelskiego

Kompensata dla ofiar przestępstw – prawo a praktyka

 


Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem

Rozwój instytucjonalny SIP

Dobre rządzenie

TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

Seniorzy – klawiaturą i piórem

BY JESZCZE LEPIEJ POMAGAĆ – Profesjonalizacja działań Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

STREFA AKTYWNYCH KOBIET

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat