Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją.

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
Okres realizacji: 08.2012- 12.2012
kwota dofinansowania: 50 000 PLN
partner projektu: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Warszawy ochrony przed dyskryminacją poprzez zapewnienie im jak najszerszej, profesjonalnej i bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej. Ma on służyć:

  • Aktywizacji obywateli do dochodzenia praw przed sądami

Chcielibyśmy, aby dzięki projektowi i świadczonej w jego ramach pomocy prawnej nastąpiła aktywizacja ofiar dyskryminacji w dochodzeniu swoich praw. Przede wszystkim chodzi o praktyczne stosowanie przepisów antydyskryminacyjnych i powoływanie się na nie w postępowaniach przed sądami polskimi.

  • Zapobieganiu dyskryminacji i wykluczeniu

Zakładanym celem realizacji zadania jest również przeciwdziałanie zachowaniom dyskryminacyjnym, z którymi mogą się spotykać mieszkańcy Warszawy.

  • Upowszechnianiu wiedzy dotyczącej możliwości walki z dyskryminacją

Pośrednim celem projektu jest także podniesienie społecznej świadomości oraz wiedzy mieszkańców Warszawy na temat funkcjonujących od niedawna regulacji prawnych związanych z dyskryminacją oraz zasadą równego traktowania.

Projekt polega na prowadzeniu bezpłatnego, specjalistycznego, stacjonarnego poradnictwa prawnego z zakresu prawa antydyskryminacyjnego oraz pomocy psychologicznej świadczonej ofiarom dyskryminacji. Oferta skierowana jest do osób fizycznych – mieszkańców Warszawy zagrożonych dyskryminacją lub też doświadczających w swoim życiu nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak: dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, na przykład z powodu swojej rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku czy też niepełnej sprawności. Adresatami realizowanego zadania są między innymi: osoby starsze, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, cudzoziemcy, migranci, mniejszości narodowe, etniczne i religijne, osoby nieheteroseksualne czy transpłciowe.

koordynator: Katarzyna Wencel, Witold Klaus

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat