Europejska Lokalna Współpraca na rzecz Integracji

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
termin realizacji: 1.12.2010 – 1.06.2012
kwota dofinansowania : 616,794 euro
partnerzy: w Polsce partnerami projektu są: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

krótki opis projektu (cele, główne działania):

Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji z siedzibą we Francji (IOM Francja).
W projekcie bierze udział osiem europejskich krajów: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Hiszpania, Węgry, Czechy oraz Polska.
Każdy kraj reprezentowany jest przez lokalne siedziby IOM oraz wybrane organizacje pozarządowe.

Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie dwukierunkowego procesu integracji poprzez kształtowanie strategii integracyjnych pomiędzy obywatelami państw trzecich a społeczeństwami przyjmującymi.

Zamierzenia projektu:

  1. promowanie wiedzy i zrozumienia ważnej roli jaką organizacje migrantów mogą odgrywać w procesie integracji,
  2. wzmocnienie kompetencji organizacji migrantów tak, aby mogły intensywniej przyczyniać się do procesu integracji,
  3. polepszenie komunikacji oraz wymiany dobrych praktyk pomiędzy partnerami rządowymi i samorządowymi odpowiedzialnymi za kwestie integracyjne.

Organizacje migrantów mogą odgrywać kluczową rolę w procesie integracji obywateli państw trzecich, w szczególności dzięki ich dogłębnej wiedzy na temat kultury, norm i zwyczajów ich społeczności, jak również dzięki ich zdolności w określeniu potrzeb integracyjnych. Organizacje migrantów są jednak zwykle niewystarczająco reprezentowane w procesie podejmowania i realizacji polityki integracyjnej na poziomie lokalnym.

Pierwszym celem projektu jest analiza wkładu organizacji migranckich w proces integracji oraz ich działań na szczeblu lokalnym i narodowym oraz promowanie lepszej świadomości władz lokalnych w zakresie roli, jaką powinny odgrywać one w procesie integracji.
W tym celu podjęte zostaną kroki prowadzące do identyfikacji organizacji migranckich zaangażowanych w działania integracyjne w krajach członkowskich UE. Następnie zrealizowane zostaną badania porównawcze w celu oceny aktualnej roli, jaką odgrywają one w stosunku do władz lokalnych realizujących politykę integracyjną.

Drugim celem projektu jest utworzenie i/lub wzmocnienie istniejącego dialogu pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawa ich roli w procesach podejmowania decyzji dotyczących kwestii integracji. W każdym kraju uczestniczącym w projekcie zorganizowane zostaną spotkania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji migrantów oraz lokalnych instytucji zaangażowanych w działania integracyjne. Zostaną też przeprowadzone szkolenia instruktorów przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych oraz organizacji migrantów, mające na celu usprawnienie poruszania się wśród zasad europejskich w zakresie integracji.

Trzecim celem projektu jest zwiększenie zdolności oraz wymiany informacji w Europie wśród zainteresowanych stron odpowiedzialnych za wdrażanie środków integracji na poziomie lokalnym.

Rezultatem badań będzie publikacja analizy porównawczej dotyczącej roli organizacji obywatelskich i migranckich w procesie integracji, a także prezentującej lokalne modele zarządzania, najlepsze praktyki i zalecenia.

Wyniki projektu zastaną zaprezentowane podczas seminarium eksperckiego w Brukseli, a także przedstawione władzom krajów pochodzenia obywateli państw trzecich, których dotyczy projekt.

Koordynator: Ewa Grzegrzółka

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat