budka_straznicza29 lipca 2013 r. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiły z pismem do Komendanta Głównego Straży Granicznej w całkowitego odstąpienia od wyznaczania sztywnych godzin odbywania spacerów przez cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych. W naszym przekonaniu jest to możliwe na gruncie obecnie obowiązujących przepisów.

Do naszych organizacji wciąż docierały sygnały, że taka praktyka wciąż ma miejsce. Dzieje się tak mimo złożonej w styczniu br. obietnicy Ministra Spraw Wewnętrznych odnośnie do zmiany w tym zakresie, stanowiska kierownictwa Straży Granicznej o dążeniu do maksymalnego „złagodzenia” zasad pobytu w takich placówkach oraz zmian w przepisach projektu nowej ustawy o cudzoziemcach.

W odpowiedzi na nasze wystąpienie, którą otrzymaliśmy 23 października 2013 r., Komendant Główny SG zgodził się ze stanowiskiem SIP i HFPC, że już obecnie, tzn. jeszcze przed wejściem w życie nowych korzystniejszych przepisów projektowanej ustawy o cudzoziemcach i przepisów wykonawczych do niej, możliwe jest zapewnienie cudzoziemcom prawa do poruszania się – w czasie wolnym – po całym ośrodku, tzn. również po placu rekreacyjno-sportowym.

Zgodnie z zapowiedzią Komendanta Głównego SG, od 1 listopada 2013 r. we wszystkich ośrodkach zostanie wprowadzana zasada, zgodnie z którą cudzoziemcy będą mogli korzystać ze spacerów od godz. 9.00 do 21.00.

zdjęcie: wyborcza.pl

Udostępnij