Szef UdSC (Urzędu ds. Cudzoziemców) przyznał ochronę uzupełniającą naszej klientce, narodowości czeczeńskiej, stwierdzając, że jej powrot do kraju pochodzenia, gdzie nie mieszka od ponad 20 lat,  byłby równoznaczny z nieludzkim traktowaniem.

Szef UDSC udzielił ochrony uzupełniającej obywatelce Rosji narodowości czeczeńskiej
– decyzja DPU.420.99.2023 z 20 czerwca 2023 r., która przez wiele lat mieszkała
w Ukrainie (miała pobyt stały na terytorium tego kraju).

Wyjechała ona z Czeczenii w związku z tym, że w przeszłości wspierała działalność bojowników podczas pierwszej i drugiej wojny czeczeńskiej. Cudzoziemka złożyła w Polsce wniosek
o ochronę międzynarodową.

Rozpatrując jej sprawę szef UDSC uznał, że jej udział w wojnach czeczeńskich w przeszłości w chwili obecnej nie naraża jej na prześladowanie. Mimo, że cudzoziemka jest przeciwna polityce władz rosyjskich, to zdaniem organu nie wykazała ona, że wyraża swoje krytyczne poglądy w sposób publiczny – nie brała udziału w antywojennych protestach, nie publikowała wpisów w internecie, nie działała jako wolontariuszka na rzecz ukraińskiej armii. W związku z tym szef UDSC stwierdził, że w przypadku powrotu do kraju pochodzenia nie grozi jej ryzyko doznania prześladowania z powodów politycznych ani żadnych innych wskazanych w ustawie. Z tego powodu nie uzyskała ona statusu uchodźcy.

Szef UDSC stwierdził jednak, że mimo to nakazanie jej powrotu do kraju pochodzenia, gdzie nie mieszka od ponad 20 lat, z którą nie czuje związków i której politykę wobec Ukrainy a także ojczystej Czeczenii potępia, byłoby równoznaczne z nieludzkim traktowaniem. Na tej podstawie organ zdecydował się na udzielenie ochrony uzupełniającej.

Istotnymi okolicznościami, które organ wziął pod uwagę wydając taką decyzję były także m.in. brak związków z Rosją wobec faktu, że jej najbliższa rodzina mieszka aktualnie w innym państwie europejskim, że brała udział w wojnach czeczeńskich wraz ze swoimi bliskimi, którzy na tej podstawie otrzymali ochronę międzynarodową w innym państwie, że uciekła z Rosji 20 lat temu oraz że sprzeciwia się wojnie i opowiada po ukraińskiej stronie konfliktu.

Cudzoziemka była wspierana przez apl. r. Magdalenę Fuchs i doradczynię integracyjną Olgę Hilik. 

Udostępnij