Regulamin O-Środka Mediacji przy Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej

 1. Mediacja jest porozumiewaniem się osób będących w konflikcie przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora. Jest dobrowolna, poufna, prowadzi do wyjścia z problemowej sytuacji i sprzyja zapobieganiu przyszłym konfliktom.
 2. Każda strona mediacji wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych do celów mediacji i w tym celu składa pisemne oświadczenie.

Mediacje w sprawach karnych i w postępowaniu z nieletnimi

 1. Postępowanie mediacyjne prowadzi się po skierowaniu sprawy przez sąd karny lub sąd rodzinny i dla nieletnich, bądź przez prokuratora lub policję.
 2. Postępowanie rozpoczyna się od dobrowolnych spotkań informacyjnych, odrębnie z każdą ze stron postępowania. W przypadku nieletniego sprawcy lub małoletniego pokrzywdzonego, w spotkaniu biorą udział rodzice.
 3. Za zgodą stron mediatorzy przeprowadzają spotkanie wspólne. Ich liczba zależy od woli stron. Postępowanie mediacyjne powinno się skończyć w ciągu jednego miesiąca. Czas każdej sesji nie powinien przekraczać 2 godzin.
 4. Mediację prowadzi mediator (mediatorzy) wskazany przez Stowarzyszenie. Strony mogą wnosić o zmianę mediatora.
 5. Koszty mediacji w sprawach karnych i w postępowaniu w sprawach nieletnich ponosi Skarb Państwa.
 6. Z postępowania mediacyjnego mediator sporządza sprawozdanie, który wraz z ugodą ( jeśli doszło do jej zawarcia ) jest przesyłany do sądu. Każda ze stron dostaje podpisany przez siebie oryginał ugody. W sprawozdaniu oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) stron, imię i nazwisko oraz mediatora, a ponadto wyniki mediacji
 7. Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, postanowienie sądu, prokuratora albo policji, sprawozdanie z postępowania mediacyjnego, ugoda stanowią dokumentację sprawy, którą przechowuje się w archiwum Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zapewnia pełną poufność zgromadzonej dokumentacji

Mediacje w sprawach cywilnych

 1. Mediacje w sprawach cywilnych (rodzinne, cywilne, ze stosunku pracy, gospodarcze) są odpłatne. Koszty mediacji ponoszą strony mediacji.
 2. Postępowanie mediacyjne rozpoczyna się po złożeniu przez strony u mediatora lub w ośrodku mediacji umowy o mediację wraz z wnioskiem o mediację, albo po złożeniu przez jedną ze stron samego wniosku o mediację, albo przez osobiste stawienie się stron (lub strony) w ośrodku i wyrażenie woli uczestniczenia w mediacji.
 3. Postępowanie mediacyjne polega na przeprowadzeniu spotkań informacyjnych, odrębnie z każdą ze stron mediacji, a następnie na przeprowadzeniu spotkania wspólnego. Liczba spotkań wspólnych zależy od woli stron. Każde spotkanie jest odpłatne. Czas każdej sesji nie powinien przekraczać 2 godzin.
 4. Na pierwszym spotkaniu wspólnym strony podpisują z mediatorem umowę o przeprowadzenie mediacji, w której określają wynagrodzenie mediatora, ewentualną liczbę spotkań, warunki płatności (która ze stron i w jakiej części ponosi koszty mediacji).
 5. Postępowanie mediacyjne standardowo jest prowadzone przez dwóch mediatorów. Spotkania informacyjne mogą być prowadzone przez jednego mediatora.
 6. Mediację prowadzi mediator (mediatorzy) wskazany przez Stowarzyszenie. Strony mogą wnosić o zmianę mediatora.
 7. Z postępowania mediacyjnego mediator sporządza protokół, który wraz z ugodą ( jeśli doszło do jej zawarcia ) jest przesyłany do sądu. Każda ze stron dostaje odpis protokołu oraz oryginał ugody. W protokole oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto rezultat mediacji.
 8. Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, umowa stron o mediację, wniosek o mediację, protokół z postępowania mediacyjnego, ugoda stanowią dokumentację sprawy, którą przechowuje się w archiwum Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zapewnia pełną poufność zgromadzonej dokumentacji.
 9. Koszty mediacji (obowiązujące od 31 marca 2018):

Mediacja prywatna

(przeprowadzona na podstawie umowy stron o mediację, wniosku jednej strony o mediację lub umowy z mediatorem o mediację)

W sprawach majątkowych:

1% od wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 500,00 zł netto nie więcej niż 5.000 zł netto łączenie od obu Stron za całość postępowania mediacyjnego

Zryczałtowane koszty organizacyjne za każdą sesję: 70, 00 zł netto / Strona

W sprawach niemajątkowych:

Sesja wstępna : 150,00 zł netto / Strona

Sesja wspólna : 150,00 zł netto / Strona

Mediacja prywatna dla osób prawnych
(przeprowadzona na podstawie umowy z organizacją lub firmą)

Stawki negocjowane – zależne od rodzaju oferty.

Mediacja sądowa

(przeprowadzona na podstawie postanowienia sądu kierującego sprawę na mediację)

1% od wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 150,00 zł netto i nie więcej niż 2.000 zł netto łącznie od obu Stron
Zryczałtowane koszty organizacyjne za jedną sesję: 70 zł / strona
Zwrot kosztów korespondencji 30 zł netto / Strona
W sprawach niemajątkowych

Sesja wstępna: 150 zł netto / Strona

Sesja wspólna: 50 zł netto / Strona

Zryczałtowane koszty organizacyjne za jedną sesję: 70 zł netto/ Strona

Zwrot kosztów korespondencji 30 zł netto / Strona

 1. Koszty mediacji obejmują wynagrodzenie mediatora (mediatorów) oraz wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji, tj. niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów: przejazdów, zawiadomień stron, zużytych materiałów biurowych, wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych netto za jedno posiedzenie oraz inne wydatki, w tym koszty korespondencji.
 2. Podane powyżej kwoty stanowiące koszty mediacji są kwotami netto i powinny być powiększone o należny podatek VAT.
 3. Opłaty związane z mediacją strony wpłacają gotówką do kasy ośrodka albo przelewem na konto SIP z dopiskiem “Oplata za mediację” oraz z imieniem i nazwiskiem stron. W przypadku dokonania przelewu strony są zobowiązane okazać jego potwierdzenie.
 4. Opłaty powinny być dokonane po spotkaniach informacyjnych przez każdą ze stron i przed spotkaniem wspólnym. Na żądanie stron Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wydaje odpowiednie pokwitowanie.

W O-Środku Mediacji przy Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej mediacje są prowadzone zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości.