Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA INTERWENCJI PRAWNEJ

po zmianach dokonanych w dniu 23 lutego 2006 r., 18 maja 2009 r., 22 października 2010 r., 1 marca 2011 r., 14 maja 2013 r. oraz 14 kwietnia 2016

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać skrótu SIP.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20 poz. 104 ze zmianami) i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Warszawie.
 2. Stowarzyszenie może także prowadzić działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczątki i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników spośród swoich członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 6

Celami Stowarzyszenia są:

 1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji;
 2. świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w szczególności: cudzoziemcom, w tym uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status, więźniom, małoletnim, kobietom, rodzinom, w tym zastępczym i adopcyjnym;
 3. pomoc osobom zagrożonym marginalizacją lub znajdującym się w trudnej sytuacji;
 4. działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka;
 5. działanie na rzecz sprawiedliwości naprawczej, w tym mediacji;
 6. działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn;
 7. przeciwdziałanie przemocy;
 8. podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie.
 9. promowanie procesów partycypacji społecznej oraz wspieranie różnych grup formalnych i nieformalnych, w tym organizacji społecznych.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Udzielanie osobom potrzebującym pomocy prawnej, m.in. poprzez reprezentowanie ich w postępowaniu przed sądami oraz organami władzy publicznej.
 2. Występowanie w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych w obronie interesu społecznego.
 3. Zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu statutowej działalności Stowarzyszenia.
 4. Działanie na rzecz reform prawa, wymiaru sprawiedliwości i polityki społecznej.
 5. Prowadzenie monitoringu instytucji publicznych, a także powstawania i przestrzegania przepisów prawnych oraz praktyki ich stosowania.
 6. Wspieranie przedsięwzięć, mających na celu w szczególności: szerzenie wiedzy prawnej, promujących ideę równego statusu kobiet i mężczyzn lub podejmowanych na rzecz grup, podlegających wykluczeniu społecznemu.
 7. Prowadzenie działań edukacyjnych, socjalnych i kulturalnych, skierowanych do różnych grup społecznych.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 9. Prowadzenie mediacji oraz sesji sprawiedliwości naprawczej.
 10. Współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i w terminie 1 miesiąca zostanie przyjęta przez Zarząd.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. brać udział w pracach Stowarzyszenia;
 2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 3. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu;
 4. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 5. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, usługową lub rzeczową i zostanie w terminie 1 miesiąca przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 pkt. d i e oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 4. Do obowiązków członka wspierającego Stowarzyszenie należy:
  1. wspieranie działalności Stowarzyszenia oraz
  2. wypełnianie obowiązków wymienionych w § 11 Statutu.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Honorowe członkostwo nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada prawa określone w § 10 pkt. d i e Statutu oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 4. Obowiązki członka honorowego określa odpowiednio § 11 Statutu.

§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego do Zarządu na piśmie;
  2. skreślenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia;
  3. śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które podejmuje stosowną uchwałę na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Do momentu rozpatrzenia odwołania, członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członkowskich.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. Jednakże członkowie władz mogą podjąć uchwałę o podejmowaniu decyzji w głosowaniu tajnym.
 5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci w czasie trwania kadencji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 2/5 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 17

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, a w szczególności:
  1. ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;
  3. wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
  4. nadawanie godności członka honorowego;
  5. podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia;
  6. podejmowanie decyzji w przedmiocie przystąpienia do innych organizacji;
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
  9. ustalanie wysokości składek członkowskich.
 2. Walne Zgromadzenie może bezwzględną większością głosów odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, jeżeli nie realizuje on swoich zadań, nie przestrzega postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub rażąco działa na szkodę Stowarzyszenia

§ 18

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co dwa lata, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w ust. 1, uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.
 3. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w ust. 2, uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Komisji Rewizyjnej.

§ 20

 1. Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Ilość członków Zarządu każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.
 3. Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie prezesa. Posiedzenie to powinno się odbyć najpóźniej w terminie 3 dni od daty Walnego Zgromadzenia, na którym zostali wybrani.
 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza, czy kandydaci na członków Zarządu spełniają warunki określone w ustępie 4 i odbiera od nich stosowne oświadczenia w tej kwestii.
 6. W przypadku prawomocnego skazania Członka Zarządu za przestępstwa wskazane w ustępie 4, powinien on niezwłocznie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. W razie braku takowej rezygnacji, pozostali członkowie Zarządu podejmują uchwałę o wykluczeniu takiej osoby ze składu Zarządu i stosownie do § 15 ust. 5, dokooptują do swojego grona inną osobę lub zwołają Walne Zgromadzenie Członków w celu wybrania nowego członka Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu zwołane są przez prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. O terminie posiedzenia Prezes zawiadamia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania jego składników, zaciągania zobowiązań, w tym niemajątkowych;
  3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
  4. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
  5. przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów;
  6. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
  7. zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
  8. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;
  9. rozpatrywanie sporów między członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
  10. sprawowanie funkcji pracodawcy dla pracowników Stowarzyszenia;
  11. podejmowanie innych działań wymaganych przez przepisy prawa.
  12. zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych z działalności Stowarzyszenia i przedstawianie ich odpowiednim organom, wskazanym w przepisach prawa.
  13. określanie zakresu prowadzonej przez Stowarzyszenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
  14. podejmowanie uchwały o wykluczeniu ze swego grona członka, który przestał spełniać warunki określone w § 20 ust. 4.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego. Posiedzenie to powinno się odbyć najpóźniej w terminie 3 dni od daty Walnego Zgromadzenia, na którym zostali wybrani.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
  3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w § 18 pkt 2 lub 19 pkt 3;
  5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności;
  6. występowanie z wnioskami o absolutorium dla ustępującego Zarządu;
  7. podejmowanie uchwały o wykluczeniu ze swego grona członka, który przestał spełniać warunki określone w § 23 pkt 1.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§ 23

 1. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby, które:
  1. są członkami Zarządu Stowarzyszenia;
  2. są małżonkami, krewnymi lub powinowatymi członków Zarządu Stowarzyszenia;
  3. pozostają w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia wobec któregokolwiek z członków Zarządu;
  4. zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza, czy kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej spełniają powyższe warunki i odbiera od nich stosowne oświadczenia w tej kwestii.
 3. Jeżeli w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia ta sama osoba zostanie zgłoszona jako kandydat na członka Komisji Rewizyjnego oraz członka Zarządu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza najpierw głosowanie odnośnie składu Zarządu, a następnie, po ustaleniu składu Zarządu, odnośnie składu Komisji Rewizyjnej.
 4. Do Komisji Rewizyjnej mogą być dokooptowane jedynie osoby, które spełniają warunki określone w ustępie 1.
 5. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej któryś z jej członków przestanie spełniać warunki, wymienione w ustępie 1, powinien niezwłocznie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. W razie braku takowej rezygnacji, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej podejmują uchwałę o wykluczeniu takiej osoby ze składu Komisji Rewizyjnej i stosownie do § 15 ust. 5, dokooptują do swojego grona inną osobę lub złożą wniosek do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w celu wybrania nowego członka Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 24

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  1. dotacje i granty,
  2. darowizny, składki, zapisy,
  3. wpływy z działalności statutowej,
  4. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  5. dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej.
  6. odsetki bankowe i inne przychody z tytułu zarządzania funduszami Stowarzyszenia.
  7. wpływy z 1% podatku.

§ 24a

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Działalność gospodarcza prowadzona jest w następujących zakresach:
  1. prowadzenie szkoleń i warsztatów;
  2. prowadzenie badań i ewaluacji;
  3. organizacja spotkań i konferencji.
 3. Zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie określa Zarząd w drodze uchwały.
 4. Wszystkie zyski z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej muszą być przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej.

§ 25

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes jednoosobowo lub razem dwaj dowolni członkowie Zarządu Stowarzyszenia
 2. Jednakże oświadczenia woli, powodujące obciążenie Stowarzyszenie do kwoty 1000 złotych składa jeden dowolny członek Zarządu.
 3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje jednoosobowo dowolny członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat