grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego
termin realizacji: luty – listopad 2009
kwota dofinansowania : 48 350,00 zł

krótki opis projektu:

Cel projektu

Sprawdzenie stopnia przestrzegania praw cudzoziemców przez Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w prowadzonych przez niego postępowaniach administracyjnych. Ewaluacja Urzędu dostarczy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy Mazowiecki Urząd Wojewódzki zapewnia jawne, jasne i przejrzyste procedury obsługi cudzoziemców?
  • Czy istnieją standardy obsługi interesantów w Wydziale Spraw Cudzoziemców MUW?
  • Czy istniejący system relacji zapewnia przestrzeganie przepisów regulujących status cudzoziemców w Polsce oraz przestrzeganie podstawowych praw człowieka: prawa do informacji, prawa do prywatności, zakazu ingerencji w życie osobiste?
  • Jakie są warunki i organizacja pracy pracowników w urzędzie?

Opis działań

  1. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania wśród cudzoziemców korzystających z usług Urzędu. Badanie będzie się składało z dwóch części: badania ankietowego “w kolejce” przed Urzędem, które pozwoli identyfikację głównych problemów w funkcjonowaniu Urzędu; wywiadów fokusowych w grupach językowych, uwzględniających cel przyjazdu do Polski, których tematem będą propozycje konkretnych problemów i rozwiązań.
  2. Kolejnym etapem ewaluacji będzie przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z pracownikami Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW na temat warunków ich pracy i problemów z jakimi spotykają się na co dzień w Urzędzie, a także propozycji zmian w funkcjonowaniu Urzędu.
  3. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów, obserwacji pracy urzędu i analizy dostępnych dokumentów przygotowany zostanie raport zawierający propozycje rozwiązań poprawiających sytuację cudzoziemców i usprawniających pracę Urzędu, a także dokładny opis przeprowadzonej ewaluacji. Przed publikacją raport zostanie skonsultowany z władzami MUW oraz omówiony podczas spotkania “okrągłego stołu” z cudzoziemcami i pracownikami WSC MUW.

 

koordynator: Anna Korolec