grantodawca: Wojewoda Mazowiecki
termin realizacji: 1 lipca 2011 – 31 grudnia 2011
całkowite koszty kwalifikowane: 12 060 zł
kwota dofinansowania: 8 000 zł

Celem projektu jest wsparcie idei zastępczego rodzicielstwa. Podejmujemy działania mające na celu jego rozwój poprzez udzielanie rodzinom zastępczym niezbędnej pomocy prawnej. Problemy prawne wszystkich osób sprawujących rodzinną opiekę zastępczą są poważną barierą utrudniającą tworzenie dzieciom pozbawionym opieki stabilnego, rodzinnego środowiska wychowawczego.

Projekt zakłada trzy aktywności. Wychodząc z założenia, że czego nie ma w Internecie, to nie istnieje, planujemy przenieść dużą część działalności właśnie na pole Internetu.

Podstawowym działaniem będzie prowadzenie poradnictwa prawnego poprzez e-mail oraz w formie konsultacji osobistych. Prawnicy będą udzielali informacji o ingerencji we władzę rodzicielską oraz rodzinnych formach opieki zastępczej, w szczególności:

  • kto może zostać opiekunem zastępczym, jakie musi spełniać wymagania,
  • jakie są prawa i obowiązki rodziców biologicznych w momencie ingerencji we władzę rodzicielską,
  • jakie są prawa i obowiązki osób, które podjęły się pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, także jakie są potencjalne konsekwencje formalno-prawne sprawowania rodzinnej opieki zastępczej,
  • jakie są zasady funkcjonowania, organizacji poszczególnych rodzinnych form opieki zastępczej np. rodzin zastępczych niespokrewnionych w tym zawodowych, czy tzw. rodzinnych domów dziecka,
  • kto i na jakich zasadach powinien współpracować i pomagać rodzinie biologicznej w odzyskaniu dziecka oraz rodzinie zastępczej w sprawowaniu przez nich opieki nad dzieckiem, a także gdzie w konkretnych przypadkach taką pomoc można uzyskać.

Zmodyfikujemy i uzupełnimy naszą stronę internetową rodziny.interwencjaprawna.pl o nowe informacje, w szczególności związane z wejściem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Nowością będzie prowadzenie fanpage”a na portalu społecznościowym Facebook. Będziemy tam zamieszczać ciekawe linki, aktualności z życia Sekcji Pomocy Dziecku i Rodzinie, ciekawe sprawy precedensowe. Będzie to także platforma łącząca osoby związane z systemem pieczy zastępczej: rodziny, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, organizacje wspierające.