Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Konkurs im. Joanny Kubiak “Nauczyciel-Mediator” (zwany dalej “Konkursem”) jest organizowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siedmiogrodzkiej 5/51 oraz Fundację Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 19 (zwanymi dalej “Organizatorem”). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.
  2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.
 2. CEL KONKURSU
  Celem Konkursu jest:
  1. Promocja form rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacji jako metody pracy nauczycieli.
  2. Wyróżnienie nauczycieli, którzy konsekwentnie i z sukcesem stosują w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą powyższe metody.
  3. Wspieranie rozwoju osobistego nauczycieli w obszarze metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
  4. Upamiętnienie życia i pracy Joanny Kubiak.
 3. ZGŁASZANIE NOMINACJI DO KONKURSU
  1. Do konkursu mogą być nominowani nauczyciele, którzy w swojej codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, z sukcesem stosując m.in. mediacje i inne formy pokojowego rozwiązywania konfliktów lub zapobiegania im.
  2. Nauczyciele muszą być czynnymi pedagogami, pracującymi z dziećmi lub młodzieżą w szkołach na terenie Polski lub w polskich szkołach za granicą.
  3. Nauczyciele mogą zgłaszać się do konkursu samodzielnie lub być zgłaszani przez inne osoby, np. innych nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców, uczniów, liderów organizacji pozarządowych itd.
  4. Wnioski nominacyjne należy nadsyłać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza, znajdującego się na stronie internetowej Organizatora.
  5. Do wniosku można dołączyć list polecający od osoby/osób współpracujących z osobą nominowaną.
 4. PRZEBIEG I HARMONOGRAM KONKURSU
  1. Termin ogłoszenia Konkursu: 22 lutego 2020 r.
  2. Termin nadsyłania nominacji do Konkursu: 30 kwietnia 2020 r.
  3. Ocena wniosków odbywać się będzie przez powołaną w tym celu Kapitułę Konkursu. Lista członków Kapituły będzie upubliczniona na stronie internetowej Konkursu.
  4. Podczas oceny wniosków Kapituła weźmie pod uwagę m.in.: regularność stosowania przez nauczyciela różnych form rozwiązywania konfliktów bez przemocy i stałość wpisania ich w jego/jej działania pedagogiczne, rodzaje metod stosowanych przez niego/nią w trakcie tej pracy, efekty osiągnięte w wyniku działalności nauczyciela.
  5. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali, która odbędzie się na początku czerwca 2020 roku.
 5. NAGRODY W KONKURSIE
  1. Główną nagrodę w Konkursie stanowi bon o wartości 2.000 zł, który musi zostać przeznaczony na wydatki związane z rozwojem osobistym nauczyciela w zakresie rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym mediacji, np. szkolenia, dofinansowanie do studiów podyplomowych. Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów takiego wydatków, po uzgodnieniu z wyróżnionym nauczycielem.
  2. W Konkursie mogą być przyznane dodatkowe nagrody zarówno dla nauczycieli, jak również dla szkół, w których oni/one pracują. Informacje w tym zakresie będą podane na stronie internetowej Konkursu.
  3. Kapituła Konkursu może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody głównej, o podziale nagrody między więcej niż jednego uczestnika lub – w porozumieniu z Organizatorem – o przyznaniu więcej niż jednej nagrody głównej.
  4. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
  5. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. W sprawie prawidłowości przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl.
  3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach marketingowych.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
  5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
   1. sprostowania danych,
   2. usunięcia danych,
   3. ograniczenia przetwarzania danych,
   4. przenoszenia danych,
   5. wniesienia sprzeciwu,
   6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Organizator będzie zbierał od uczestników lub zgłaszających następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania,
   3. adres e-mail,
   4. numer telefonu,
   5. miejsce pracy.
  7. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
   1. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
   2. data urodzenia,
   3. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
   4. numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
  8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
  10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  11. Dane uczestników konkursu będą udostępnione drugiemu Organizatorowi w celu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród. Nie będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa w pozostałym zakresie.
  12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej niż 5 lat.
  13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
   1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
   2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
   3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Kapituły i Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat medialny