Kapituła

Anna Atłas

Absolwentka historii i filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w SWPS, PISM i SGH. Stypendystka DAAD i Fundacji im. Robert Boscha. W latach 1992-2003 pracowała w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, od 1998 r. na stanowisku szefowej Działu Języków Obcych i Komunikacji KSAP, współtworząc m.in. egzaminy potwierdzające znajomość języków obcych w służbie cywilnej. W latach 2004 – 2013 pracowała w polskiej Agencji Narodowej dla europejskich programów edukacyjnych (Fundusz Współpracy, FRSE), od 2007 r. jako zastępca dyrektora ds. programu Leonardo da Vinci (kształcenie zawodowe). Od 2009 r. do 2013 r. pełniła funkcję dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie” dla programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus oraz Comenius, Wizyty Studyjne i European Language Label, nadzorując wdrażanie projektów europejskich w obszarach edukacji, szkolnictwa wyższego i wielojęzyczności. W latach 2012-13 przewodniczyła Radzie Programowej czasopisma Języki Obce w Szkole. W latach 2013 - 2016 sprawowała funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Obecnie ekspert do spraw edukacji i szkoleń.

Edyta Borysiak

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych z resocjalizacji, psychologii zarządzania oraz metodyki nauczania języka angielskiego.
Od dwudziestu lat pracuje w szeroko pojętej edukacji, jako nauczyciel, wychowawca oraz pedagog szkolny. Ponadto jest wykładowcą na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Collegium DaVinci w Poznaniu oraz szkoleniowcem w Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Współpracowała z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Amnesty International w zakresie szkolenia młodzieży.
Właścicielka kancelarii mediacyjnej, jest doświadczonym mediatorem, wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Cyklicznie szkoli mediatorów rówieśniczych w województwie zachodniopomorskim i lubuskim - działania te realizuje pro bono. Jest propagatorką idei mediacji rówieśniczych, edukacji prawnej młodzieży oraz samorządności uczniowskiej.
Jest laureatką Konkursu im. Joanny Kubiak „NAUCZYCIEL – MEDIATOR” z 2017 roku.
Prywatnie mężatka i mama dwóch uroczych córeczek.

Michał Czapski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW oraz programów Szkoły Liderów: Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności a także Laboratorium Innowacji Liderskich prowadzonym przez Fundację Szkoła Liderów oraz Stowarzyszenie Ashoka Polska. Mediator i moderator z wieloletnim doświadczeniem, specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów społecznych oraz moderowaniu spotkań wielostronnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z ochroną środowiska. Założyciel i członek zarządu Fundacji Dobrych Rozwiązań, współpracownik Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, wieloletni współpracownik Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Ewa Gmurzyńska

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW oraz studia LL.M. na University of Florida w Stanach Zjednoczonych. Uzyskała tytuł doktora praw oraz habilitację na WPiA UW. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Adiunkt na WPiA UW. Wykłada mediacje i negocjacje w sporach prawnych na WPiA UW, prowadzi klinikę mediacji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego od 1998 r. Współzałożycielka i członek zarządu fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Jest mediatorem w sprawach gospodarczych, cywilnych i akademickich. Autorka kilkunastu artykułów o mediacji, książki „Mediacje w systemie amerykańskim – studia porównawcze” ( 2007), współautorka i red. naczelny podręcznika „Teoria i praktyka mediacji” wyd. I (2009) i wyd. II (2014) oraz autorka książki: „Prawnicy w alternatywnych metodach rozwiazywania sporów” (2014).

Joanna Gospodarczyk

Antropolog kultury, samorządowiec. Obecnie dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Poprzednio pracownik i kierownik Wydawnictw Edukacyjnych Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Współautor publikacji dotyczących edukacji obywatelskiej i europejskiej, trener szkoleń związanych z tymi obszarami), redaktor polskiej wersji publikacji « Kompas » Rady Europy ; wydawca publikacji związanych z reformą systemy oświaty w Polsce, w tym z zagadnieniami rozwoju zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela), zarządzaniem szkołą, problematyką jakością w edukacji) w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli; w latach 2006 – 2007 Oficer Łącznikowy Rady Europy dla Polski w programach edukacyjnych.
Trener w międzynarodowych programach edukacyjnych (np. European Studies in Secondary Schools in Ukraine) oraz programach Rady Europy. Edukator w zakresie nauczania o Holokauście (współpraca z Instytutem Yad Vashem).
W pracy samorządowej realizator wielu projektów europejskich – zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Anna Grabowska

Absolwentka Wydziału Neofilologii na UW, oraz Wydziału Zarządzania na SGH. Tłumacz, lektor języka włoskiego i angielskiego. Od ponad 10 lat zawodowo związana z biznesem w obszarze finansów i bankowości. Bliska przyjaciółka Joanny Kubiak. Prywatnie matka 10-letniego Kuby.

Witold Klaus

Prawnik, kryminolog, badacz migracji. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (gdzie kieruje Zakładem Kryminologii), badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego; Członek Zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (prezes w latach 2005-2019); laureat Społecznego Nobla 2008 przyznawanego przez międzynarodową organizację Ashoka – Innovators for the Public, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz kursu dla mediatorów sądowych organizowanego przez Polskie Centrum Mediacji, autor wielu publikacji z zakresu praw człowieka, kryminologii, migracji, sprawiedliwości naprawczej i metodologii nauczania prawa.

Włodzimierz Kubiak

Ojciec Joanny. Prawnik, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.

Joanna Luberadzka-Gruca

Absolwentka  socjologii  oraz  Szkoły  Sprawiedliwości  Naprawczej  i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, trener. Od 2001 r. kieruje fundacją, obecnie pod nazwą Fundacja Polki Mogą Wszystko, od 2004 r. współpracuje z Koalicją na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. W latach 2011-2018 społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Agnieszka Mazur

Od 1997 r. związana zawodowo z sektorem organizacji pozarządowych, łącząc doświadczenia organizacji grantobiorczych i grantodawczych. Realizowała projekty dla takich organizacji pozarządowych jak Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Sieć SPLOT, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych czy Fundacja Batorego. Przez 7 lat związana z Fundacją Fundusz Współpracy, realizując zadania w ramach Programu Leonardo da Vinci ze środków UE oraz w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Uczestniczyła jako ekspert w szeregu ewaluacji projektów typu non-profit finansowanych ze środków Unii Europejskiej, m.in. dla: Delegacji Komisji Europejskiej w Polsce, Funduszu Współpracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od stycznia 2011 r. pracuje w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na stanowisku kierownika programowego. Przyjaciółka Joanny Kubiak.

Alicja Pacewicz

Ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa. Współzałożycielka i ekspertka Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji Szkoła z Klasą, które rozwijają kompetencje obywatelskie oraz wspierają polskie szkoły i nauczycieli w skutecznej i nowoczesnej edukacji. Współautorka programów edukacyjnych (m.in. „Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej”, „Szkoła z Klasą 2.0”, „Młodzi Głosują”, „Filmoteka Szkolna. Akcja!”, „Nienawiść. Jestem przeciw”, „Szkoła Tolerancji”, „WF z klasą”, „Otwarte przestrzenie edukacyjne”, „Młodzi przedsiębiorczy”, “Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej”), podręczników do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, oraz publikacji metodycznych i szkoleniowych. Ekspertka w dziedzinie edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, kulturalnej i międzykulturowej, medialnej i cyfrowej, a także nowoczesnych metod nauczania i uczenia się. Współorganizatorka międzynarodowych programów edukacyjnych, w tym Networking European Citizenship Education. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Członkini Kolegium Programowego Europejskiego Centrum Solidarności, Warszawskiej Rady Edukacyjnej i Rady Kobiet oraz Rady Programowej Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego.

Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowaniem online młodych ludzi oraz kondycją psychiczną nauczycieli i ich kompetencjami wychowawczymi. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 - Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych.

Autor pierwszych na rynku polskim dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”

Bogusław Stanisławski

Współzałożyciel i wieloletni działacz polskiej struktury Amnesty International, członek Rady Fundacji Inna Przestrzeń i Rady Fundacji Otwarty Dialog, członek zespołu ekspertów "Team Europe" przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Wspiera wszelkie działania przeciwko ksenofobii i mowie nienawiści, na rzecz praw człowieka, tolerancji, państwa prawa, uchodźców, suwerennej Ukrainy, wolnego Tybetu. Za swoją działalność społeczną został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Przyjaciel Joanny Kubiak.

Ewa Szczepańska

Siostra Asi. Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na SGGW. Pracownik Urzędu m.st. Warszawy. Mama Wojtka i Leny.

Paweł Waszkiewicz

Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW, profesor wizytujący Rutgers School of Criminal Justice, absolwent kierunków: prawo i stosowane nauki społeczne; laureat licznych nagród i stypendiów za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, m.in. dla Najlepszych Młodych Doktorów „Nowoczesny Uniwersytet”, dwóch nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Royal Mounted Canadian Police, Fundacji Landu Badenii-Wirtembergii, pięciu indywidualnych nagród Rektora UW, Dyplomu CSI; wykładowca m.in. University of Ottawa, Rutgers University, University College London, Universidad de Alicante, Teesside University; kierował i współrealizował badania dotyczące prewencji kryminalnej, monitoringu wizyjnego, biometrii, pracy operacyjnej i wykrywczej, śledztw w sprawach zabójstw, metod inwigilacji, pozasądowego rozwiązywania konfliktów finansowane z grantów polskich (MNiSW, NCN, UW) i zagranicznych (Komisja Europejska, Södertörn University, Foundation for Baltic and East European Studies). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i ok. stu wystąpień konferencyjnych. Mediator w CRSiK przy WPiA UW, w latach 2005-2012 mediator w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej.

Aleksandra Winiarska

Doktor socjologii i kulturoznawczyni w zakresie stosunków międzykulturowych. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Mediuje od 2004 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, warsztaty i szkolenia z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów, dostosowane do specyfiki pracy różnych grup zawodowych (w tym nauczycieli). Zajmuje się również partycypacją obywatelską i dialogiem publicznym. Autorka publikacji m.in. z zakresu integracji i kontaktu społecznego w sytuacji różnorodności kulturowej oraz mediacji (w tym mediacji międzykulturowych). Współpracuje jako badaczka, ekspertka i trenerka z instytucjami naukowymi, publicznymi oraz pozarządowymi. Związana ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, wchodzi również w skład zespołu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Przez wiele lat współpracowała z Asią Kubiak przy realizacji projektów mediacyjnych i społecznych.

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat medialny