Kapituła

Anna Atłas

Absolwentka historii i filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w SWPS, PISM i SGH. Stypendystka DAAD i Fundacji im. Robert Boscha. W latach 1992-2003 pracowała w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, od 1998 r. na stanowisku szefowej Działu Języków Obcych i Komunikacji KSAP, współtworząc m.in. egzaminy potwierdzające znajomość języków obcych w służbie cywilnej. W latach 2004 – 2013 pracowała w polskiej Agencji Narodowej dla europejskich programów edukacyjnych (Fundusz Współpracy, FRSE), od 2007 r. jako zastępca dyrektora ds. programu Leonardo da Vinci (kształcenie zawodowe). Od 2009 r. do 2013 r. pełniła funkcję dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie” dla programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus oraz Comenius, Wizyty Studyjne i European Language Label, nadzorując wdrażanie projektów europejskich w obszarach edukacji, szkolnictwa wyższego i wielojęzyczności. W latach 2012-13 przewodniczyła Radzie Programowej czasopisma Języki Obce w Szkole. W latach 2013 - 2016 sprawowała funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Obecnie ekspert do spraw edukacji i szkoleń.

Michał Czapski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW oraz programów Szkoły Liderów: Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności a także Laboratorium Innowacji Liderskich prowadzonym przez Fundację Szkoła Liderów oraz Stowarzyszenie Ashoka Polska. Mediator i moderator z wieloletnim doświadczeniem, specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów społecznych oraz moderowaniu spotkań wielostronnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z ochroną środowiska. Założyciel i członek zarządu Fundacji Dobrych Rozwiązań, współpracownik Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, wieloletni współpracownik Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Ewa Gmurzyńska

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW oraz studia LL.M. na University of Florida w Stanach Zjednoczonych. Uzyskała tytuł doktora praw oraz habilitację na WPiA UW. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Adiunkt na WPiA UW. Wykłada mediacje i negocjacje w sporach prawnych na WPiA UW, prowadzi klinikę mediacji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego od 1998 r. Współzałożycielka i członek zarządu fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Jest mediatorem w sprawach gospodarczych, cywilnych i akademickich. Autorka kilkunastu artykułów o mediacji, książki „Mediacje w systemie amerykańskim – studia porównawcze” ( 2007), współautorka i red. naczelny podręcznika „Teoria i praktyka mediacji” wyd. I (2009) i wyd. II (2014) oraz autorka książki: „Prawnicy w alternatywnych metodach rozwiazywania sporów” (2014).

Joanna Gospodarczyk

Antropolog kultury, samorządowiec. Obecnie dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Poprzednio pracownik i kierownik Wydawnictw Edukacyjnych Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Współautor publikacji dotyczących edukacji obywatelskiej i europejskiej, trener szkoleń związanych z tymi obszarami), redaktor polskiej wersji publikacji « Kompas » Rady Europy ; wydawca publikacji związanych z reformą systemy oświaty w Polsce, w tym z zagadnieniami rozwoju zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela), zarządzaniem szkołą, problematyką jakością w edukacji) w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli; w latach 2006 – 2007 Oficer Łącznikowy Rady Europy dla Polski w programach edukacyjnych.
Trener w międzynarodowych programach edukacyjnych (np. European Studies in Secondary Schools in Ukraine) oraz programach Rady Europy. Edukator w zakresie nauczania o Holokauście (współpraca z Instytutem Yad Vashem).
W pracy samorządowej realizator wielu projektów europejskich – zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Anna Grabowska

Absolwentka Wydziału Neofilologii na UW, oraz Wydziału Zarządzania na SGH. Tłumacz, lektor języka włoskiego i angielskiego. Od ponad 10 lat zawodowo związana z biznesem w obszarze finansów i bankowości. Bliska przyjaciółka Joanny Kubiak. Prywatnie matka 10-letniego Kuby.

Witold Klaus

Prawnik, kryminolog, badacz migracji. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, laureat Społecznego Nobla 2008 przyznawanego przez międzynarodową organizację Ashoka – Innovators for the Public, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autor wielu publikacji z zakresu praw człowieka, kryminologii, migracji, sprawiedliwości naprawczej i metodologii nauczania prawa.

Włodzimierz Kubiak

Ojciec Joanny. Prawnik, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.

Joanna Luberadzka-Gruca

Absolwentka Socjologii oraz Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od 2001 r. kieruje Fundacją Przyjaciółka, od 2004 r. związana ze związkiem stowarzyszeń Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, obecnie również członek Zarządu Forum Darczyńców w Polsce. Od 2011 roku społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Agnieszka Mazur

Od 1997 r. związana zawodowo z sektorem organizacji pozarządowych, łącząc doświadczenia organizacji grantobiorczych i grantodawczych. Realizowała projekty dla takich organizacji pozarządowych jak Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Sieć SPLOT, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych czy Fundacja Batorego. Przez 7 lat związana z Fundacją Fundusz Współpracy, realizując zadania w ramach Programu Leonardo da Vinci ze środków UE oraz w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Uczestniczyła jako ekspert w szeregu ewaluacji projektów typu non-profit finansowanych ze środków Unii Europejskiej, m.in. dla: Delegacji Komisji Europejskiej w Polsce, Funduszu Współpracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od stycznia 2011 r. pracuje w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na stanowisku kierownika programowego. Przyjaciółka Joanny Kubiak.

Alicja Pacewicz

Ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa. Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od 1994 r. CEO propaguje wiedzę, umiejętności i postawy obywatelskie oraz wspiera polskie szkoły w skutecznej i nowoczesnej edukacji. Współautorka programów edukacyjnych (m.in. „Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej”, „Szkoła z Klasą 2.0”, „Młodzi Głosują”, „Filmoteka Szkolna. Akcja!”, „Nienawiść. Jestem przeciw”, „Szkoła Tolerancji”, „WF z klasą”, „Koduj z klasą”, „Otwarte przestrzenie edukacyjne”, „Młodzi przedsiębiorczy”), podręczników do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, oraz publikacji metodycznych i szkoleniowych. Ekspertka w dziedzinie edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, kulturalnej i międzykulturowej, medialnej i cyfrowej, a także nowoczesnych metod nauczania i uczenia się. Współorganizatorka międzynarodowych programów edukacyjnych, w tym Networking European Citizenship Education, International Civic Education Exchange oraz Klasna Shkola. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Jacek Pyżalski

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia oraz cyberprzemocy wśród młodzieży. W latach 2008-2012 był członkiem konsorcjum międzynarodowego badaczy cyberprzemocy (COST IS801), członek konsorcjum naukowego IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu na funkcjonowanie społeczne młodzieży.
Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Więcej na www.jacekpyzalski.pl.

Bogusław Stanisławski

Współzałożyciel i wieloletni działacz polskiej struktury Amnesty International, członek Rady Fundacji Inna Przestrzeń i Rady Fundacji Otwarty Dialog, członek zespołu ekspertów "Team Europe" przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Wspiera wszelkie działania przeciwko ksenofobii i mowie nienawiści, na rzecz praw człowieka, tolerancji, państwa prawa, uchodźców, suwerennej Ukrainy, wolnego Tybetu. Za swoją działalność społeczną został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Przyjaciel Joanny Kubiak.

Ewa Szczepańska

Siostra Asi. Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na SGGW. Pracownik Urzędu m.st. Warszawy. Mama Wojtka i Leny.

Paweł Waszkiewicz

Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW, profesor wizytujący Rutgers School of Criminal Justice, absolwent kierunków: prawo i stosowane nauki społeczne; laureat licznych nagród i stypendiów za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, m.in. dla Najlepszych Młodych Doktorów „Nowoczesny Uniwersytet”, dwóch nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Royal Mounted Canadian Police, Fundacji Landu Badenii-Wirtembergii, pięciu indywidualnych nagród Rektora UW, Dyplomu CSI; wykładowca m.in. University of Ottawa, Rutgers University, University College London, Universidad de Alicante, Teesside University; kierował i współrealizował badania dotyczące prewencji kryminalnej, monitoringu wizyjnego, biometrii, pracy operacyjnej i wykrywczej, śledztw w sprawach zabójstw, metod inwigilacji, pozasądowego rozwiązywania konfliktów finansowane z grantów polskich (MNiSW, NCN, UW) i zagranicznych (Komisja Europejska, Södertörn University, Foundation for Baltic and East European Studies). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i ok. stu wystąpień konferencyjnych. Mediator w CRSiK przy WPiA UW, w latach 2005-2012 mediator w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej.

Aleksandra Winiarska

Doktor socjologii i kulturoznawczyni w zakresie stosunków międzykulturowych. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Mediuje od 2004 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, warsztaty i szkolenia z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów, dostosowane do specyfiki pracy różnych grup zawodowych (w tym nauczycieli). Zajmuje się również partycypacją obywatelską i dialogiem publicznym. Autorka publikacji m.in. z zakresu integracji i kontaktu społecznego w sytuacji różnorodności kulturowej oraz mediacji (w tym mediacji międzykulturowych). Współpracuje jako badaczka, ekspertka i trenerka z instytucjami naukowymi, publicznymi oraz pozarządowymi. Związana ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, wchodzi również w skład zespołu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Przez wiele lat współpracowała z Asią Kubiak przy realizacji projektów mediacyjnych i społecznych.

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat medialny