Wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 1257/14): liczne błędy w sentencji decyzji oraz przeklejenie części uzasadnienia z decyzji innego członka rodziny wnioskodawcy, nie są omyłką pisarską a wskazują na brak indywidualnego rozpatrzenia sprawy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem o sygn. akt IV SA/Wa 1257/14 w dniu 17 listopada 2014 r. orzekł m.in., że nie można uznać za oczywistą omyłkę pisarską rozbieżności pomiędzy treścią rozstrzygnięcia a uzasadnieniem, wyrażającym wolę organu, gdyż takie błędy (jako wady uznane za błędy i omyłki istotne) nie podlegają sprostowaniu.

W uchylonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji Rady do Spraw Uchodźców utrzymującej w mocy decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o odmowie nadania statusu uchodźcy i odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej oraz o odmowie udzielenia zgody na pobyt tolerowany Cudzoziemce narodowości czeczeńskiej, Rada popełniła liczne błędy wskazujące na brak indywidualnego rozpatrzenia sprawy. Wśród licznych błędów i omyłek na szczególną uwagę zasługiwały: podanie zarówno w sentencji, jak i w uzasadnieniu do decyzji Rady ds. Uchodźców, błędnej daty urodzenia cudzoziemki oraz sygnatury zaskarżonej decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a także dosłowne przekopiowanie fragmentów z uzasadnienia sporządzonego do innej decyzji wydanej przez Radę ds. Uchodźców (na co wskazywała nieadekwatność stanów faktycznych).

Przy pomocy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Cudzoziemka przygotowała i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie na decyzję Rady do Spraw Uchodźców odmawiającej przyznania Jej statusu uchodźcy w RP. W uzasadnieniu skargi podniesiono między innymi: naruszenie przepisów procedury administracyjnej poprzez brak indywidualnego rozpatrzenia sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrując skargę Cudzoziemki na rozprawie, której uczestnikiem było Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, uchylił zaskarżoną decyzję i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi administracji.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie „Oczywista omyłka pisarska to widoczne, wbrew zamierzeniu organu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia, widocznie niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów. Inne oczywiste omyłki – to omyłki stojące na równie z błędami pisarskimi, polegające na tym, że w decyzji wyrażono treść, która widocznie jest niezgodna  z myślą organu,  a została wpisana przez przeoczenie, tj. niewłaściwy dobór słowa. Natomiast gdy zaistniały rozbieżności pomiędzy treścią rozstrzygnięcia a uzasadnieniem, wyrażającym wolę organu, to owe błędy sprostowaniu nie podlegają jako wady (błędy i omyłki) istotne.”

Zdaniem Sądu, owe błędy Rady ds. Uchodźców „budzą wątpliwości co do tego, czy to właśnie indywidualna sprawa skarżącej została rozpatrzona, a zaskarżona decyzja narusza przepisy Kpa.”

W wyniku tego, że uzasadnienie, stanowi element składowy decyzji na mocy art. 107 § 1 Kpa, Treść rozstrzygnięcia zawsze powinna być związana z przedmiotem postępowania, i zachowane zostać powinny wszystkie elementy decydujące o tożsamości sprawy. Rozstrzygnięcie decyzji jest rozumiane jako osnowa decyzji bądź sentencja decyzji i jako takie musi być sformowane jasno i precyzyjnie, tak aby było zrozumiałe dla stron postępowania administracyjnego. Sąd podkreślił również że ideę uzasadnienia stanowi objaśnienie toku myślenia prowadzącego do zastosowania danego przepisu w sprawie. W związku z tym, „uzasadnienie musi korespondować z rozstrzygnięciem”.

 

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce