WYROK WSA (SYGN[1]. V SA WA 990 06)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 10 listopada 2006r. uchylił decyzję Rady do Spraw Uchodźców utrzymującą w mocy decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców o odmowie nadania statusu uchodźcy Cudzoziemcowi narodowości czeczeńskiej (sygn. V SA/Wa 990/06).

Cudzoziemiec w czasie pierwszej i drugiej wojny rosyjsko-czeczeńskiej wspierał walczące oddziały czeczeńskie dostarczając im żywność oraz informacje o ruchach wojsk rosyjskich. W okresie między pierwszą a drugą wojną, pracował jako oficer operacyjny czeczeńskiej policji zajmując się prowadzeniem śledztw w sprawach porwań ludzi, narkotyków i przemytu.

Prezes URiC rozpatrując sprawę Cudzoziemca stwierdził, że w jego przypadku nie może być mowy o istnieniu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w rozumieniu Konwencji Genewskiej z 1951r. Organ I instancji odnosząc się do twierdzeń Wnioskodawcy, iż wiele osób, które ścigał z powodów kryminalnych w okresie, kiedy pracował w policji po wkroczeniu Rosjan do Czeczenii może wykorzystać zmianę sytuacji do zemsty na nim, stwierdził, iż powyższe zagrożenie mieści się w kategoriach “krwawej zemsty”, która nie może być identyfikowana z prześladowaniami w rozumieniu Konwencji Genewskiej. W związku z powyższym odmówiono Cudzoziemcowi statusu uchodźcy i nadano ze względu na sytuację panująca w Czeczenii zgodę na pobyt tolerowany.

Od powyższej decyzji Cudzoziemiec wniósł odwołanie do Rady do Spraw Uchodźców Uchodźców, która podzieliła argumentację organu I instancji i utrzymała jego decyzję w mocy.

Przy pomocy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Cudzoziemiec przygotował i wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie na decyzję Rady do Spraw Uchodźców odmawiającej przyznania mu statusu uchodźcy w RP. W uzasadnieniu skargi między innymi zostało przywołane opracowanie Zespołu Informacji o Krajach Pochodzenia (wewnętrzna komórka URiC), w którym zawarte są stwierdzenia o tym, iż byłym pracownikom struktur siłowych czeczeńskiej Republiki Iczkerii, nawet jeśli nie angażują się w walkę o niepodległość Czeczenii grożą prześladowania ze strony wszystkich rosyjskich organów bezpieczeństwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrując skargę Cudzoziemca na rozprawie, której uczestnikiem było Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, uchylił zaskarżoną decyzję i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi administracji. W uzasadnieniu wyroku WSA stwierdził, iż Rada do Spraw Uchodźców rozpatrując sprawę Cudzoziemca ograniczyła się jedynie do funkcji kontrolnej, gdyż nie przeprowadziła postępowania w sprawie i nie dokonała własnej oceny materiału dowodowego, jak również nie odniosła się do zarzutów i argumentów zawartych w odwołaniu. Ponadto sąd zarzucił Radzie do Spraw Uchodźców, iż w swojej decyzji nie odniosła się do opracowania ZIKP, które też zostało przywołane w odwołaniu od decyzji Prezesa URiC i nie wyjaśniła, dlaczego pomimo jednoznaczności zawartych w tym opracowaniu konkluzji o grożących pracownikom byłej administracji czeczeńskiej Republiki Iczkierii prześladowaniach, zagrożenie to nie odnosi się akurat do sytuacji Skarżącego.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce