WYROK WSA (SYGN[1]. V SA WA 1398 06)

1 marca 2007r. zapadł wyrok przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, na mocy którego została uchylona decyzja Rady do Spraw Uchodźców o odmowie nadania statusu uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej Cudzoziemcowi narodowości czeczeńskiej (sygn. V Sa/Wa 1398/06).

Cudzoziemiec w czasie pierwszej i początkowym okresie drugiej wojny rosyjsko-czeczeńskiej brał udział w walkach przeciwko siłom federalnym. Na skutek pogorszenia się stanu zdrowia na początku 2000r. wycofał się z udziału w wojnie przeciwko Rosji. W 2005r. przyjechał do Polski składając wniosek o przyznanie mu statusu uchodźcy.

Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców rozpatrując jego sprawę stwierdził, że nie jest on zagrożony w kraju pochodzenia prześladowaniami z powodu uczestnictwa w walkach przeciwko siłom rosyjskim, ponieważ od tych wydarzeń minął zbyt długi okres czasu, aby miałoby to mieć wpływ na jego sytuację w Czeczenii. W związku z powyższym odmówił Cudzoziemcowi nadania statusu uchodźcy, jednocześnie ze względu na sytuację humanitarną panującą w Czeczenii przyznał mu zgodę na pobyt tolerowany.

Od powyższej decyzji Cudzoziemiec wniósł odwołanie do Rady do Spraw Uchodźców, w którym przedstawił między innymi nowe okoliczności w swojej sprawie dotyczące pomocy, jakiej udzielał bojownikom czeczeńskim w okresie, kiedy już nie mógł już aktywnie uczestniczyć w walkach. W celu potwierdzenia tych faktów wraz z odwołaniem złożył wnioski o przesłuchanie świadków, którzy byli bojownikami i korzystali z jego pomocy.

Rada do Spraw Uchodźców rozpatrując odwołanie stwierdziła, że ocena organu I instancji w sprawie była prawidłowa i utrzymała w mocy decyzję Prezesa URiC. W uzasadnieniu swojej decyzji odnosząc się do nowych okoliczności wskazanych przez Cudzoziemca w odwołaniu oraz do złożonych przez niego wniosków dowodowych, organ II instancji potraktował je jako wybieg mający na celu przedłużenie procedury uchodźczej. Według Rady do Spraw Uchodźców Cudzoziemiec miał możliwość przytoczenia wszelkich istotnych okoliczności w czasie w postępowania przed organem I instancji, tym samym nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych przesłuchań w celu uzupełnienia materiału dowodowego.

Przy pomocy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Cudzoziemiec przygotował i wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie skargę na decyzję Rady ds. Uchodźców odmawiającej przyznania mu statusu uchodźcy w RP. W skardze zostało został postawiony zarzut, iż organ II instancji naruszył obowiązek wszechstronnego zebrania i przeanalizowania materiału dowodowego przez nie ustosunkowanie się do okoliczności wskazanych w odwołaniu, a także nie uwzględnienie wniosków dowodowych złożonych przez Cudzoziemca.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrując skargę na rozprawie, której uczestnikiem było Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, uchylił zaskarżoną decyzję i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi administracji. W uzasadnieniu wyroku WSA stwierdził, iż mimo ograniczenia postępowania dowodowego przeprowadzanego w postępowaniu odwoławczym, nie wyłącza to dopuszczalności składania nowych dowodów i przedstawiania nowych okoliczności faktycznych. Strona, która nie przytoczyła faktów ani dowodów w postępowaniu przed organem I instancji, może je przytoczyć przed organem drugiej instancji. Według sądu nie można uznać źródła dowodowego a priori za niewiarygodne i mające na celu jedynie przedłużenie procedury uchodźczej – jak to miał w rzeczywistości miejsce w niniejszej sprawie.
Ponadto sąd podkreślił wyraźnie w swoim wyroku, iż zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego obowiązek wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego ciąży na organie prowadzącym postępowanie administracyjne. Tym samym Rada do Spraw Uchodźców rozpatrując ponownie sprawę Cudzoziemca winna rozważyć zasadność uwzględnienia wniosków dowodowych Skarżącego oraz przeprowadzić dokładnie i rzetelnie analizę zgromadzonego i ewentualnie uzupełnionego materiału dowodowego.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce