WYROK WSA (SYGN V SA WA 1565/07)

9 listopada 2007r. zapadł wyrok przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, na mocy którego została uchylona decyzja Rady do Spraw Uchodźców o odmowie nadania statusu uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej Cudzoziemcowi narodowości gwinejskiej (sygn. V Sa/Wa 1565/07).

Cudzoziemiec w kraju pochodzenia należał do partii politycznej, której członkowie byli prześladowani przez siły rządowe. Wobec cudzoziemca stosowana była przemoc psychiczna i fizyczna. Kraj pochodzenia opuścił z obawy przed prześladowaniem z powodu poglądów i działalności politycznej.

Prezes URiC rozpatrując sprawę Cudzoziemca stwierdził, że w jego przypadku nie może być mowy o istnieniu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w rozumieniu Konwencji Genewskiej z 1951r. Organ I instancji uznał, iż nie można uznać wydarzeń, na które Cudzoziemiec się powołuje za bezpośrednią przyczynę wyjazdu z kraju. Ponadto, Organ I instancji stwierdził, iż zgodnie z powszechnie dostępnymi informacjami sytuacja w kraju pochodzenia jest stosunkowo stabilna, a fakt legalizacji partii opozycyjnych wskazuje na to, że w kraju panuje demokracja. W związku z powyższym odmówiono Cudzoziemcowi statusu uchodźcy i nakazano opuszczenie terytorium RP.

Od powyższej decyzji Cudzoziemiec przy pomocy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej wniósł odwołanie do Rady do Spraw Uchodźców. Następnie, Cudzoziemiec złożył wniosek dowodowy, w którym zwrócił się z prośbą o dołączenie do sprawy jako dowodów informacji dotyczących aktualnej sytuacji w kraju pochodzenia, podnosząc, iż wszelkie dowody mogące przyczynić się do ustalenia stanu faktycznego zgodnego z zasadą prawdy materialnej powinny zostać przeprowadzone. Rada do Spraw Uchodźców w swojej decyzji podzieliła argumentację Organu I instancji i utrzymała jego decyzję w mocy. Organ II instancji uznał, iż przedstawione dowody w żaden, chociażby pośredni sposób, nie odnoszą się do sytuacji Cudzoziemca i zostały przekazane Organowi celem przedłużenia postępowania, a działanie takie stanowi nadużycie procedury.

Przy pomocy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Cudzoziemiec przygotował i wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Rady do Spraw Uchodźców odmawiającej przyznania mu statusu uchodźcy w RP i nakazującej opuszczenie terytorium RP. W uzasadnieniu skargi między innymi zostało podniesione, że Organ II instancji w uzasadnieniu swojej decyzji zupełnie nie odniósł się do faktów przedstawionych w przekazanych informacjach prasowych i nie rozpatrzył ich jako dowodów w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrując skargę Cudzoziemca na rozprawie, której uczestnikiem było Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, uchylił zaskarżoną decyzję i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi administracji. W uzasadnieniu wyroku WSA stwierdził, iż decyzja Rady do Spraw uchodźców wydana została z naruszeniem przepisów prawa, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd uznał, iż organ odwoławczy nie przeprowadził wyczerpującej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz, że w żadnym momencie uzasadnienia do decyzji nie odniósł się do zarzutów zawartych w odwołaniu. Ponadto, Sąd zarzucił Radzie do Spraw Uchodźców, iż naruszeniem przepisów postępowania jest całkowite pominięcie przez organ wniosku strony o przeprowadzenie dowodu z przedłożonych materiałów. Na zakończenie Sąd zauważył, iż organ orzekający z własnej inicjatywy winien zebrać informacje i materiały pozwalające dokonać obiektywnej oceny sytuacji osoby ubiegającej się o status uchodźcy – mając na uwadze fakty, na które powołuje się Cudzoziemiec – w świetle aktualnej sytuacji panującej w kraju pochodzenia.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce