Wygrana przed WSA w precedensowej sprawie dot. przyznawania cudzoziemcom pomocy integracyjnej

1 sierpnia 2013 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (WSA) odbyła się rozprawa kończąca postępowanie w sprawie ze skargi N.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (SKO) o odmowie zmiany – wydanej przez ten organ przed 4 laty – decyzji o nieprzyznaniu Skarżącemu indywidualnego programu integracji dla cudzoziemców z powodu karalności za popełnienie przestępstwa umyślnego -nielegalnego przekroczenia granicy, do czego był zmuszony poszukując ochrony przed prześladowaniem. W toku postępowania administracyjnego oraz w przygotowaniu skargi do WSA Cudzoziemca wspierało Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję SKO, uznając że udzielenie N.R. indywidualnego programu integracji będzie odpowiadało prawu i słusznemu interesowi Skarżącego.

treść wyroku


W 2009 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców udzielił N.R. ochrony uzupełniającej w Polsce. Po otrzymaniu decyzji kończącej postępowanie uchodźcze Cudzoziemiec złożył do Prezydenta m.st. Warszawy wniosek o udzielenie mu pomocy w ramach indywidualnego programu integracji dla cudzoziemców. W dniu 23 października 2009 r. organ ten odmówił objęcia N.R. tą formą pomocy (decyzja nr WCPR.DC/450/9002/AK), powołując się na przepis art. 95 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący, iż odmawia się udzielania indywidualnego programu integracyjnego osobom prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne. Cudzoziemiec odwołał się od tej decyzji do SKO, które w dniu 16 grudnia 2009 r. (decyzja nr KOC/4847/Op/09) utrzymało w mocy niekorzystną dla N.R. decyzję Prezydenta m.st. Warszawy. N.R. zaskarżył to rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który jednakże 17 czerwca 2010 r. oddalił skargę Cudzoziemca (wyrok o sygn. akt V SA/Wa 389/10).

W dniu 5 czerwca 2012 r. – przy wsparciu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej – N.R. złożył do SKO wniosek o dokonanie zmiany – w trybie art. 154 k.p.a. – negatywnej decyzji tego organu z 2009 r. o odmowie przyznania Skarżącemu indywidualnego programu integracyjnego. W uzasadnieniu wniosku Cudzoziemiec powołał się m.in. na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2011 r. (sygn. akt II OSK 2292/10), w którym Sąd ten jednoznacznie odrzucił wykładnię art. 95 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, którą prezentowały organy administracji w czasie rozstrzygania sprawy N.R., uznając, że przepis ten może mieć zastosowanie tylko wówczas, gdy cudzoziemiec popełnił przestępstwo już w trakcie realizacji programu integracyjnego (postępowanie przed NSA w tej sprawie także było prowadzone przez Stowarzyszenie. Więcej o nim można przeczytać: https://interwencjaprawna.pl/na-wokandzie/naczelny-sad-administracyjny-stwierdzil-naruszenia-w-stosowaniu-prawa-przez-organy-administracji-przy-przyznawaniu-uchodzcom-pomocy-integracyjnej/). W przypadku N.R. wyrok skazujący zapadł w 2008 r., tzn. jeszcze przed udzieleniem mu ochrony międzynarodowej w Polsce i przed złożeniem wniosku o udzielenie pomocy integracyjnej.

Skarżący podnosił, że od czasu wydania przez SKO decyzji o odmowie przyznania mu pomocy (2009 r.) nie nastąpiła zmiana prawa, dzięki wyrokowi NSA zmieniła się natomiast wykładnia przepisu, na podstawie którego wcześniej odmówiono mu udzielenia indywidualnego programu integracji. N.R. zwracał uwagę, że tym samym za zmianą decyzji SKO przemawia nie tylko jego słuszny interes (wsparcie procesu jego integracji ze społeczeństwem polskim), ale również interes społeczny, który wyraża się, m.in. w zagwarantowaniu równości wobec prawa wszystkich jego adresatów.

Decyzją z dnia 29 sierpnia 2012 r. (KOC/3693/Op/12) SKO odmówiło zmiany swojej wcześniejszej decyzji z 2009 r., powołując się m.in. na fakt, że – pomimo poddania jej przez Skarżącego kontroli sądowej w 2010 r. – nie została ona przez WSA uchylona. Nie zgadzając się z taką oceną, N.R. złożył do SKO wniosek o ponowne rozpatrzenie jego sprawy, niemniej organ ten – decyzją z dnia 21 stycznia 2013 r. (KOC/5685/Op/12) – podtrzymał swoje pierwotne stanowisko i nie dokonał zmiany decyzji o odmowie udzielenia Skarżącemu pomocy.

Decyzję ostateczną wydaną przez SKO Cudzoziemiec zaskarżył do WSA, który w dniu 1 sierpnia 2013 r. – podzielając stanowisko N.R. – uchylił decyzje administracyjne wydane przez SKO w jego sprawie. W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, m.in. że:

„zmiana wykładni przepisów prawa stanowi podstawę rozważenia możliwości zmiany decyzji ostatecznej […] jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. […] nie ma wystarczających racji, aby przedkładać dalsze formalne obowiązywanie decyzji ostatecznej nad rozstrzygnięcie sprawy zgodne z prawem”.

„Dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt II OSK 2292/10 wykładnia art. 95 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, w sposób odmienny niż w decyzji, której zmiany domaga się skarżący, bez wątpienia leży […] w interesie skarżącego. […] wbrew stanowisku prezentowanemu przez organ ewentualna zmiana przedmiotowej decyzji nie skutkowałaby podjęciem rozstrzygnięcia, które naruszałoby prawo. Przeciwnie rozstrzygnięcie to należałoby ocenić jako prawidłowe oraz uwzględniające interes strony.”


Dzięki wyrokowi WSA wydanemu w sprawie ze skargi N.R. cudzoziemcy, którym – podobnie, jak niegdyś Skarżącemu – odmówiono udzielenia pomocy w ramach indywidualnego programu integracji z powodu ich wcześniejszego skazania (np. za popełnienie przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy), będą mogli skutecznie ubiegać się o zmianę wydanych w ich sprawach decyzji negatywnych i uzyskać – niestety, w wielu przypadkach dopiero po kilku latach od objęcia ich ochroną międzynarodową w Polsce – dostęp do programu integracyjnego dla cudzoziemców.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce