UZNANIE CZŁONKÓW RODZINY UCHODŹCY ZA GRUPĘ SPOŁECZNĄ W ROZUMIENIU KONWENCJI GENEWSKIEJ (WYROK NSA)

Członkowie rodziny uchodźcy mogą stanowić grupę społeczną w rozumieniu Konwencji Genewskiej z 1951 r. – stwierdził w swoim wyroku Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 12 marca 2008 r. uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 13 września 2006 r. oddalił skargę cudzoziemca na decyzję Rady do Uchodźców o odmowie nadania statusu uchodźcy i przyznaniu zgody na pobyt tolerowany.

Skarżący, obywatel Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej, wraz z rodziną w 2005r. przybył do Polski składając wniosek o przyznanie statusu uchodźcy. Z kraju pochodzenia wyjechał po tym jak rosyjskie służby bezpieczeństwa dwukrotnie zatrzymały go wraz żoną i stosując wobec nich przemoc fizyczną i psychiczną chciały wymusić ujawnienie informacji na temat pobytu bliskich wnioskodawcy zaangażowanych w czeczeński ruch oporu. Jedna z osób, z powodu której cudzoziemiec i jego żona byli prześladowani w Czeczenii otrzymała w Polsce status uchodźcy przed zakończeniem postępowania w sprawie cudzoziemca i jego rodziny.

Organy administracyjne pierwszej i drugiej instancji – Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców oraz Rada do Spraw Uchodźców – rozpatrujące wniosek cudzoziemca odmówiły mu nadania statusu uchodźcy przyznając ochronę uzupełniającą w postaci zgody na pobyt tolerowany. W swoich decyzjach organy argumentowały, iż wnioskodawca i jego żona nie stanowili obiektu indywidualnych prześladowań w rozumieniu Konwencji Genewskiej z 1951 r., a ich zatrzymania miały tylko na celu uzyskanie informacji na temat bojowników czeczeńskich. Cudzoziemiec na decyzję Rady do Spraw Uchodźców wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w części dotyczącej odmowy nadania mu statusu uchodźcy. WSA w swoim wyroku podzielił stanowisko organów administracyjnych i skargę oddalił. Od tego wyroku cudzoziemiec złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której wskazywał, że rodzinę bojowników czeczeńskich, szczególnie najbliższą, ze względu na wyróżniającą ją cechę więzów pokrewieństwa należy uznać za określoną grupę społeczną w rozumieniu definicji uchodźcy zawartej w art. 1A Konwencji Genewskiej z 1951r.

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu sprawy przy udziale Stowarzyszenia Interwencji Prawnej uznał, iż skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie. W uzasadnieniu wyroku NSA stwierdził, że nie można a priori przyjąć, że członek rodziny bojownika nie podlega ochronie konwencyjnej z uwagi na to, że prześladowania nie mają bezpośredniego związku z jego osobą. Prześladowanie z powodu przynależności do określonej grupy społecznej odnosi się do społecznej, klasowej przynależności grupowej wyodrębnionej poprzez m.in. czynniki pochodzenia. Grupa społeczna obejmuje osoby o podobnym pochodzeniu, zwyczajach lub statusie społecznym. Na potwierdzenie swojego stanowiska NSA w swoim wyroku odwołał się także do dyrektywy 2004/83/WE Rady Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony. W punkcie 27 preambuły dyrektywy wskazuje się, że członkowie rodzin, tylko z racji swojego pokrewieństwa w stosunku do uchodźcy, są zazwyczaj podatni na akty prześladowania w taki sposób, który mógłby stanowić podstawę do przyznania statusu uchodźcy.

Sygn. akt II OSK 126/07

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce