Uchylenie decyzji dot. odmowy przyznania tzw. “becikowego” z powodu braku zaświadczenia o pozostawaniu pod opieką medyczną w czasie ciąży

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje organów I i II instancji odmawiające przyznania tzw. “becikowego”  z powodu braku stosownego zaświadczenia o pozostawaniu  przez matkę pod opieką medyczną od 10.tygodnia ciąży.

W sierpniu 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż w postępowaniu o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw. “becikowego”  wnioskodawca nie ma obowiązku przedkładać zaświadczenia o pozostawaniu  przez matkę dziecka pod opieką medyczną  od 10. tygodnia  ciąży jeśli w dniu, w którym upływał 10. tydzień ciąży czasowo nie obowiązywały przepisy nakładające na matkę taki obowiązek.

W opisywanej sprawie organy administracji odmawiały wnioskodawcy objętemu w Polsce ochroną uzupełniającą wypłaty zapomogi  podkreślając, iż w dniu urodzenia dziecka obowiązywał art. 9 ust. 6 ustawy  z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm. – dalej: “u.ś.r.”), który stanowi, iż dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wnioskodawca dysponował zaś zaświadczeniem, iż małżonka pozostawała pod opieką ginekologa od 12. tygodnia ciąży. Jednak w okresie gdy upływał 10.tydzień ciąży na mocy art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 50, poz. 301)  obowiązek stosowania przepisu art. 9 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych był zawieszony. Zgodnie  z treścią powołanego artykułu  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  do dnia 31 grudnia 2011 r. przysługiwały po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego, co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną. Tym samym jakkolwiek już w dniu porodu obowiązek ten istniał, nie można było wymagać od matki dziecka, aby w 10. tygodniu ciąży zastosowała się do przepisów, których stosowanie było zawieszone, albowiem stanowiłoby to naruszenie zasady niedziałania prawa wstecz.

Argumentację tę podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając skargę złożoną przez wnioskodawcę w postępowaniu, w którym Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wzięło udział w charakterze uczestnika.
Dodać należy, iż uprzednio stanowisko takie zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (wyrok  z dnia 26 czerwca 2012 r. sygn. akt II SA/Ol 397/12).

Sąd nie zgodził sie natomiast, iż w sprawie doszło do naruszenia konstytucyjnej zasady równiego traktowania (art. 32 Konstytucji), poprzez zastosowanie przepisu do osób ubiegających się o status uchodźcy, których dostep do opieki medycznej , w tym również ginekologicznej jest wieloetapowy i znacznie bardziej ograniczony w porównaniu z wszystkimi innymi osobami korzystającymi z publicznej opieki zdrowotnej w Polsce, ponieważ uznał iż niestosowanie owego przepisu do osób w procedurze uchodźczej prowadziłoby do nieuzasadnionego polepszenia ich sytuacji w stosunku do pozostałych beneficjentów polskiej służby zdrowia.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce