SPRAWY DOTYCZĄCE RODZIN SPOKREWNIONYCH

Kolejną kontrowersyjną kwestią dotyczącą ustanawiania rodzin zastępczych są sprawy dotyczące rodzin spokrewnionych. W wielu przypadkach za rodzinę spokrewnioną uznawana jest każda rodzina, w której istnieje jakikolwiek (nawet bardzo daleki) stopień pokrewieństwa, co automatycznie wpływa na przyznanie niższego świadczenia. Brak jest w przepisach definicji określającej kto może być rodziną zastępczą spokrewnioną, a kto nie. Sam fakt pochodzenia od wspólnego przodka nie wydaje się uzasadnionym kryterium, gdyż tą drogą każdy mógłby się doszukać pokrewieństwa. Art. 128 krio mówiący o osobach zobowiązanych do wychowywania i opieki nad rodziną wskazuje tylko krewnych w linii prostej (dzieci, ich rodziców, dziadków, pradziadków) oraz rodzeństwo. Wydaje się, że tylko ta grupa powinna być uznawana za rodzinę zastępczą spokrewnioną, ponieważ na tej grupie z mocy ustawy ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka i opieki. Uzasadnia to również fakt, iż rodzina spokrewniona będzie dostawała o 10% mniej na utrzymanie umieszczonego w niej dziecka.

W chwili obecnej stowarzyszenie wspiera prawnie jedną rodzinę spokrewnioną w piątym stopniu w linii bocznej z dzieckiem w zaskarżaniu decyzji przyznającą im z tego tytułu niższe świadczenie.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce