SPRAWY DOTYCZĄCE PRZEKWALIFIKOWANIA RODZINY ZASTĘPCZEJ NA ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

Wiele spraw zgłaszanych przez rodziny zastępcze stowarzyszeniu dotyczy ustanowienia rodziny zastępczej zawodowej. Z doświadczeń stowarzyszenia wynika, iż procedura dotycząca tworzenia takich rodzin nie jest jednolita, a interpretacja przepisów budzi sporo kontrowersji.

Teoretycznie rodziną zastępczą zawodową może zostać każda rodzina, która spełnia wymagania przewidziane w art. 75 UoPS. Oznacza to, że należy uzyskać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wydanej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz odbyć odpowiednie szkolenie i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne. Rodzina zastępcza chcąca “przejść na zawodowstwo”, powinna złożyć wniosek do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującej rodziny zastępczej o podpisanie umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej wybranego typu. Pismo takie może być także oświadczeniem, w którym rodzina wyraża gotowość do pełnienia tej funkcji. Rodzina ta jest już znana PCPRowi w swojej okolicy, jednakże ma on prawo skierować rodzinę na szkolenie uzupełniające do poprzedniego (jeżeli rodzina jeszcze nie ukończyła takiego szkolenia), gdyż ze względu na specyfikę pracy, jako rodzina zawodowa, potrzebne jest jeszcze rozwinięcie niektórych kwestii poruszanych na szkoleniach dla rodzin niespokrewnionych, zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzin zastępczych.

Zgodnie z art. 75 ust 2. UoPS z rodziną, która będzie pełniła funkcję zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, starosta zawiera umowę zlecenia. Nie jest to umowa o pracę, w związku z tym nie wynikają z niej tzw. uprawnienia pracownicze (np. urlop, staż pracy, itp.).

Podpisanie umowy zlecenie z rodziną zastępczą na bycie rodziną zastępczą zawodową nie jest uznaniową decyzją starosty. Od decyzji odmownej kandydaci mogą się odwołać do Sądu Cywilnego. W wyroku NSA z dnia 17 lutego 2009 roku sygnatura I OSK 384/08 Sąd wskazał, iż decyzja odmowna starosty nie jest decyzją administracyjną i kandydatom nie przysługuje odwołanie w trybie administracyjnym. Nie oznacza to jednak, brak kontroli nad omawianym rozstrzygnięciem starosty. Zdaniem sądu “osoby współpracujące z organami administracji samorządowej w organizowaniu pomocy społecznej na zasadzie partnerstwa mogą poszukiwać ochrony w ramach procesu cywilnego, zmierzając w ten sposób do zobowiązania starosty do zawarcia umowy zlecenia. Tym samym kontroli sądowej poddana zostanie kwestia dysponowania środkami publicznymi w sferze dotyczącej organizowania opieki i wychowania w rodzinie zastępczej.”

Tak więc jeśli rodzina spełnia kryteria opisane w art. 75 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, czyli odbyła szkolenie na rodzinę zawodową i ma pozytywną opinię, a starosta bez podania ważnej przyczyny odmawia podpisania umowy z rodziną, sąd cywilny może zobowiązać go do zawarcia takiej umowy.

Wzór pozwu do sądu cywilnego jest dostępny na stronierodziny.interwencjaprawna.pl/precedensy.html

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce