SPRAWY DOTYCZĄCE PRZEKWALIFIKOWANIA RODZINY ZASTĘPCZEJ NA ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

Opisywana sprawa dotyczyła zawarcia umowy na rodzinę zastępczą zawodową specjalistyczną na podstawie art. 75 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmian.). Od 1 stycznia 2012 r. ten przepis został zastąpiony odpowiednimi przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887) – o odmiennym brzmieniu.

Rodzina, której sprawa dotyczy, stanowiła rodzinę zastępczą niespokrewnioną dla niepełnosprawnego dziecka. Małżonkowie uzyskali odpowiednie kwalifikacje do ustanowienia ich rodziną zawodową specjalistyczną dla tego dziecka. Mimo złożenia przez nich w przeciągu 3 lat kilku wniosków o przekwalifikowanie na rodzinę zawodową, powiat nie zawarł z małżonkami tej umowy. Powodem, na który powoływał się powiat, reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w korespondencji z małżonkami, był brak środków w budżecie powiatu na wynagrodzenie nowej rodziny zawodowej oraz fakt, iż dziecko przebywające w rodzinie pochodziło z innego powiatu.

Wobec odmowy zawarcia przedmiotowej umowy małżonkowie wystąpili z powództwem o zobowiązanie powiatu do zawarcia z nimi umowy o pełnienie funkcji zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej. Podstawą wystąpienia na drogę powództwa cywilnego było orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 17 lutego 2009 r., sygn. I OSK 348/08), w którym sąd ten podkreślił, że sprawa tego typu nie mogła zostać rozstrzygnięta w drodze decyzji administracyjnej. Zatem droga procesu cywilnego była właściwą dla realizacji tego typu roszczeń.

Sąd I instancji oddalił pozew, stwierdzając iż art. 75 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ustanawia jedynie uprawnienie starosty do zawarcia przedmiotowej umowy, nie obowiązek.

Ze stanowiskiem tym nie zgodził się sąd II instancji (wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie 13 stycznia 2012 r., sygn. akt I Ca 662/11). Sąd Okręgowy uwzględnił apelację powodów, uchylając wyrok Sądu Rejonowego i przekazując mu sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd II instancji uznał, iż na obligatoryjny charakter zawarcia przedmiotowej umowy wskazywało sformułowanie „starosta zawiera umowę” rozumiane zgodnie z wykładnią językową. Zdaniem Sądu, z uwagi na zmianę przepisów w toku postępowania, zajdzie konieczność rozpoznania roszczenia powodów w oparciu o nową ustawę – o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce