POSTANOWIENIE WSA (SYGN[1]. V SA Wa 1546 07)

W dniu 9 sierpnia 2007r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie (sygn. V SA/Wa 1546/07) na mocy którego wstrzymał wykonanie decyzji Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania Cudzoziemcowi narodowości inguskiej statusu uchodźcy i stwierdzenia, że nie zachodzą przesłanki do udzielenia zgody na pobyt tolerowany.

Cudzoziemiec był uczestnikiem konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego walcząc w oddziałach czeczeńskich przeciwko siłom federalnym. Do Polski przyjechał nielegalnie w listopadzie 2003r. Wniosek o status uchodźcy złożył pod koniec 2006r. W okresie między jego wjazdem na terytorium Polski, a złożeniem wniosku o przyznanie mu ochrony w Polsce, jego pobyt na terytorium Polski był nielegalny, w związku z czym została wydana przez wojewodę decyzja o wydaleniu go z terytorium Polski.

Prezes Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców (aktualna nazwa organu – Szef Urzędu ds. Cudzoziemców) rozpatrując wniosek cudzoziemca odmówił nadania mu statusu uchodźcy jednocześnie stwierdzając, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie mu zgody na pobyt tolerowany. Od tej decyzji zostało wniesione odwołanie do Rady ds. Uchodźców, która decyzją z lutego 2007r. utrzymała w mocy decyzję organu I instancji. Decyzja Rady ds. Uchodźców została zaskarżona przez Cudzoziemca do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wraz ze skargą został wniesiony na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Rady do Spraw Uchodźców. Jako uzasadnienie wniosku Cudzoziemiec wskazał, iż w razie jego wydalenia z terytorium Polski może to doprowadzić do powstania nieodwracalnej szkody w postaci zagrożenia jego życia w kraju pochodzenia. Ponadto jego wyjazd z Polski przed rozpoznaniem sprawy przez sąd pozbawia go możliwości pełnego korzystania z uprawnień jakie przysługują  stronie w czasie postępowania sądowego, a w razie uwzględnienia skargi, a następnie przyznania mu ochrony w Polsce niemożności skorzystania z praw jakie się z tym wiążą.

WSA w Warszawie rozpatrując wniosek najpierw poddał analizie zagadnienie, czy w przypadku decyzji w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy oraz stwierdzającej, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany istnieją prawne możliwości wstrzymania wykonania takiej decyzji. Wątpliwości w tym zakresie były spowodowane charakterem takiej decyzji, która w zasadzie jak każda decyzja odmawiająca zezwolenia (na zamieszkanie, na pobyt na czas oznaczony itd.) nie wymaga specjalnych czynności wykonawczych. WSA rozpatrując to zagadnienie zwrócił uwagę, iż pojęcie “trudnych do odwrócenia skutków” aktu lub czynności, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. należy wiązać i z prawnymi i z faktycznymi następstwami rozstrzygnięcia o istocie sprawy, a rodzaj i zakres ich wystąpienia musi być oceniany na podstawie prawa obowiązującego oraz sytuacji faktycznej, w jakiej są podmioty uprawnione lub obciążone. Według sądu wyjazd cudzoziemca z Polski przed rozpoznaniem sprawy przez sąd pozbawia go nie tylko możliwości osobistego uczestnictwa w postępowaniu sądowym, ale także sprawia, że w ewentualnego uwzględnienia skargi, udzielona cudzoziemcowi ochrona sądowa może okazać się iluzoryczna. Biorąc pod uwagę i prawne i faktyczne następstwa, jakie wiązałby się z wykonaniem zaskarżonej decyzji, jak również cel, dla którego wprowadzona została określona w art. 61 § 3 p.p.s.a. instytucja wstrzymania wykonania decyzji, sąd uznał, że brak wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji groziłoby niebezpieczeństwem spowodowania trudnych do odwrócenia skutków i wykonanie decyzji wstrzymał.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce