ODMOWA PRZYZNANIA ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO TEGO ZASIŁKU CUDZOZIEMCE NARODOWOŚCI CZECZEŃSKIEJ

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w dniu 17 sierpnia 2007r. uchyliło w całości decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku Cudzoziemce narodowości czeczeńskiej i jej czworgu dzieci (sygn. KOC/3510/Op/07).

Cudzoziemka ze swoimi dziećmi przyjechała z Czeczenii uciekając przed skutkami konfliktu zbrojnego, jaki się tam toczy. Jej mąż zaginął w Czeczenii podczas wojny. W Polsce Cudzoziemka złożyła wniosek o przyznanie jej statusu uchodźcy. Po rozpatrzeniu jej wniosku przez Prezesa Urzędu ds. Cudzoziemców i Repatriacji w 2006r. uzyskała ochronę w postaci zgody na pobyt tolerowany.

Na początku 2007r. Cudzoziemka złożyła wniosek do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na czworo dzieci oraz dodatków do tego zasiłku. Organ I instancji odmówił Wnioskodawczyni świadczenia. W uzasadnieniu podał, iż brak jest pełnej dokumentacji potwierdzającej dochód współmałżonka oraz czas zamieszkiwania na terytorium Polski wraz z mężem i dziećmi.

Od decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Cudzoziemka wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W uzasadnieniu odwołania sporządzonego przy pomocy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej wskazywano na trudną sytuację uchodźców w zakresie możliwości udowodnienia zdarzeń, które miały miejsce w ich kraju pochodzenia, w przypadku Cudzoziemki możliwości udokumentowania losów jej męża. Zarzucono także organowi naruszenie art. 7, 77 kpa, zgodnie z którymi organ administracji publicznej zobowiązany jest do wyczerpującego zebrania i przeanalizowania materiału dowodowego. Zgodnie z normami prawnymi zawartymi w tych przepisach organ I instancji nie dysponując dowodem w postaci zaświadczenia o dochodach męża Cudzoziemki, bo jest to niemożliwe z powodu jego zaginięcia i sytuacji panującej w Czeczenii, winien był przeprowadzić inne dowody w celu ustalenia, w jakiej rzeczywistej sytuacji znajduje się jej rodzina. W odwołaniu podkreślono też, że na organ administracyjnym ciąży obowiązek podjęcia wszelkich kroków w celu zebrania pełnego materiału dowodowego. Na poparcie takiego twierdzenia w uzasadnieniu przytoczono fragment wyroku WSA w Warszawie z dnia 12.06.2006r. sygn. I SA/Wa 766/06: “O ile organ, rozpoznając tego rodzaju sprawę [z zakresu świadczeń rodzinnych- przyp. własny], dochodzi do wniosku, że rozpoznanie jej zgodnie z prawdą materialną wymaga aktywności ze strony wnioskodawcy polegającej na złożeniu dodatkowych dokumentów albo wystąpienia ze stosownym, dodatkowym wnioskiem, to powinien o takiej konieczności poinformować stronę, tak by zapewnić jej maksymalną ochronę interesów. Jak zauważył to bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 2005r. sygn. akt I OSK 743/05, w sprawach z zakresu pomocy społecznej (a sprawa o przyznanie świadczeń rodzinnych ma charakter pokrewny do ww. rodzaju sprawy) trzeba przede wszystkim kierować się dobrem osób korzystających z takiej pomocy.”

SKO rozpatrując sprawę Cudzoziemki podzielił zarzuty znajdujące w odwołaniu. Zwrócił uwagę, iż skoro organ I instancji nie dysponował dowodem w postaci zaświadczenia o wysokości zarobków męża Wnioskodawczyni, czy też czasem jego zamieszkiwania na terytorium Polski, winien był przeprowadzić inne dowody w celu ustalenia, w jakiej sytuacji znajduje się rodzina Cudzoziemki. Według SKO zaniechanie przez organ administracji podjęcia czynności procesowych zmierzających do zebrania pełnego materiału dowodowego, zwłaszcza w sytuacji, gdy strona powołuje się na określone i ważne dla niej okoliczności, jest uchybieniem przepisom postępowania administracyjnego, skutkującym wadliwość decyzji.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce