Status uchodźcy dla osób z Krymu w związku z ze ziszczeniem się przesłanek wyłączający możliwość dokonania wewnętrznej relokacji ze względu na osobiste uwarunkowania wnioskodawcy

W dniu 18 kwietnia 2016 r. decyzją o sygn.. RdU-266-2/S/14  Rada do Spraw Uchodźców nadała status uchodźcy małżeństwu pochodzącemu z Krymu, w związku z ze ziszczeniem się przesłanek wyłączający możliwość dokonania wewnętrznej relokacji ze względu na osobiste uwarunkowania wnioskodawcy (podeszły wiek wnioskodawców oraz wymóg stałej lekarskiej opieki specjalistycznej ze względu na  stan zdrowia).

W trakcie procedury o udzielenie międzynarodowej ochrony pochodzące z Krymu małżeństwo powoływało się na obawę przed prześladowaniem w kraju pochodzenia ze względu na wyznawaną religię i posiadane poglądy polityczne. Poinformowało również organy, że są osobami w wieku emerytalnym, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałego dostępu do specjalistycznej opieki medycznej oraz w związku z tym, nie są w stanie wykonywać pracy zarobkowej.

W dniu 19 listopada 2014 r. Rada ds. Uchodźców odmówiła wnioskodawcą udzielenia w Polsce międzynarodowej ochrony argumentując, że małżeństwo może bezpiecznie zamieszkać na terytorium Ukrainy, które jest kontrolowane przez rząd w Kijowie oraz otrzyma tam wszelką niezbędną pomoc socjalną i lekarską.

Z pomocą Stowarzyszenia Interwencji Prawnej małżonkowie zaskarżyli decyzję Rady ds. Uchodźców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w dniu 21 maja 2015 r. wyrokiem o sygn. IV SA/Wa 687/15 uchylił decyzję Rady i zobowiązał organ do przeprowadzenia „wnikliwszego postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do rzeczywistej możliwości przemieszczenia się i osiedlenia Wnioskodawcy i jego małżonki na terytorium »bezpiecznej Ukrainy«” z uwzględnieniem podeszłego wieku i stanu zdrowia wnioskodawców.

Decyzją z dnia 18 kwietnia 2016 r.  Rada ds. Uchodźców uchyliła swoją poprzednią decyzję (uchyloną wcześniej przez WSA w Warszawie) i nadała małżeństwu status uchodźcy uznając, że w powyższej sprawie ziściły się przesłanki do uznania, że wnioskodawcy nie mają możliwości dokonania wewnętrznej relokacji na terenie Ukrainy z powodu swoich osobistych uwarunkowań.

W uzasadnieniu do decyzji wyjaśniono, że nie ulega wątpliwości, iż wnioskodawcy są zagrożeni prześladowaniem na obszarze Krymu oraz, że mają możliwość bezpiecznego i legalnego przemieszczenia się na terytorium Ukrainy kontrolowane przez rząd w Kijowie.

Rada ds. Uchodźców zwróciła uwagę, że przy rozpatrywaniu tego typu spraw „należy brać pod uwagę nie tylko bezpieczeństwo osobiste, ale też zabezpieczenie warunków egzystencjalnych przesiedlonych.” Mając na uwadze zalecenia WSA w Warszawie zawartymi w wyroku z dnia 21 maja 2015 r. dotyczące konieczności uwzględnienia przy rozpatrywaniu sprawy podeszłego wieku i stanu zdrowia wnioskodawców przy ponownym rozpatrywaniu sprawy Rada dokonała wnikliwej analizy sytuacji faktycznej na terenie Ukrainy w zakresie dostępu do nieodpłatnej opieki medycznej oraz systemu weryfikacji uprawnień emerytalnych w miejscu ewentualnej relokacji. W rezultacie, organ uznał, że „brak gwarancji zabezpieczenia socjalnego oraz realnych gwarancji bezpłatnego dostępu do lekarza osoby w podeszłym wieku, niezdolnej do uzyskania dochodu, może być kwalifikowany jako uwarunkowania osobiste wyłączające przyjęcie, że relokacja Cudzoziemca do części kraju pochodzenia kontrolowanej przez rząd w Kijowie będzie bezpieczna pod względem socjalnym tj. nie będzie wiązać się z prognozą skrajnego ubóstwa. Tym samym w niniejszej sprawie można zidentyfikować nieodparte względy humanitarne przemawiające za wyłączeniem alternatywy ochrony wewnętrznej.” Mając powyższe na wglądzie Rada podjęła decyzję o nadaniu małżeństwo statusu uchodźcy w Polsce.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat