OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA. INTERWENCJE W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH

W minionym roku 2011  podjęliśmy kilka interwencji w sprawach indywidualnych, w których istniało duże prawdopodobieństwo zagrożenia lub naruszenia praw i wolności człowieka. Występowaliśmy do władz publicznych z petycjami oraz wnioskami, w niektórych sprawach prowadziliśmy dialog w celu wyjaśnienia sytuacji prawnej danej osoby, przygotowaliśmy cztery opinie przyjaciela sądu.

Nasze interwencje dotyczyły:

  • Ułaskawienia

Kierowca prowadzący w stanie nietrzeźwości autobus spowodował wypadek; na miejscu zginął kierowca motoru. Kierowca autobusu został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Dwa razy w trakcie odbywania kary uzyskał przerwę ze względy na trudne warunki materialne i wychowawcze jego rodziny. Właśnie ze względu na znaczne pogorszenie się sytuacji rodzinnej oraz materialnej jego rodziny, podjęliśmy się pomóc w napisaniu ułaskawienia oraz sporządziliśmy opinię przyjaciela sądu.

W opinii, nasz prawnik zaakcentował, że akt łaski nie jest uwolnieniem od odpowiedzialności, ponieważ darowanie wolności lub złagodzenie skutków skazania na bezwzględną karę izolacji oraz umożliwienie skazanemu szybszego powrotu na wolność, zazwyczaj nakłada na niego nowe obowiązki związane z życiem rodzinnym, zawodowym, społecznym. Ponadto przepis art. 568 k.p.k. pozwala wziąć pod uwagę szczególnie ważne powody, które przemawiają za ułaskawieniem. Powodem takim może być “stan zdrowia skazanego, jego szczególnie trudna sytuacja rodzinna”.

  • Nieadekwatnej opieki medycznej nad młodocianym więźniem z zaburzeniami psychicznymi

Nasz prawnik podjął interwencje w przypadku więźnia poważnie zaburzonego psychicznie, który w trakcie kilku lat odbywania kary pozbawienia wolności był nieustannie przewożony ze szpitala psychiatrycznego do zwykłej jednostki, tak, ze jego zaburzenia lub nawet choroba pogłębiały się. Problem powstał także na gruncie nieadekwatnej opieki psychiatrycznej dostarczanej skazanemu.

Na skutek informacji o zastosowaniu wobec więźnia łańcuchów wobec przykucia go do lóżka szpitalnego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, nasz prawnik skierował żądanie do władz zakładu karnego wytłumaczenia tej informacji, zawiadomił sędziego penitencjarnego oraz Komitet Przeciwko Torturom ONZ przez jednego z członków Komitetu z ramienia Polski, prof. Andrzeja Rzeplińskiego.

  • Aresztu zastosowanego wobec matki nowo narodzonego dziecka

Nasz prawnik przygotował opinię przyjaciela sądu powołując się na współczesne standardy ochrony wolności jednostki przed arbitralnym jej pozbawieniem przez władzę publiczną w trakcie prowadzonego i przedłużającego się śledztwa.

W opinii nasz prawnik m.in. podniósł istotne i aktualne tezy Trybunały w Strasburgu, że “uzasadnione podejrzenie, iż osoba aresztowana dopuściła się przestępstwa jest warunkiem sine qua nonprzetrzymywania w areszcie, ale po upływie pewnego czasu już nie wystarcza“. Trybunał podobnie jak Sąd krajowy ustala czy istniały inne okoliczności, które uzasadniały przedłużanie pozbawienia wolności. Aby nie było naruszenia Konwencji musi je uznać zaistotne i wystarczające.

W niniejszej sprawie istniało ryzyko, że sąd nie wziął pod uwagę lub zupełnie zlekceważył dobro nowonarodzonego dziecka oraz prawo do życia rodzinnego matki pozbawionej możliwości wychowywania dziecka w najważniejszym okresie jego życia, zaraz po narodzeniu.

  • Skargi do Strasburga

Prawnik z sekcji Wolność współpracował przy pisaniu skargi do Strasburga w sprawie dzieci z placówki opiekuńczej “Panda” w Kozienicach. W skardze skupiliśmy się głównie na zarzucie naruszenia art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to jest, na pogwałceniu wolności od nieludzkiego i poniżającego traktowania grupy najsłabszej, najbardziej podatnej na negatywne konsekwencje stosowanej przemocy – dzieci.

  • Skargi do Komitetu Zapobiegania Torturom

Nasz prawnik na prośbę Fundacji Helsińskiej przygotował skargę do Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT) na nieludzkie i poniżające traktowanie dwojga szanowanych biegłych sądowych, psychiatrów, którym po sześciu latach postawiono zarzut przyjęcia korzyści makatowej w zamian za wystawienie niezgodnej z prawdą opinii sądowo-psychiatrycznej. Przebywając w areszcie, pomimo wieku i związanych z nim chorób, a także mimo wykształcenia i otaczającego ich dotychczas szacunku, spotkali się z niewłaściwą opieką medyczną, wulgarnością i niedbałością strażników więziennych oraz naruszeniem ich prawa do godnego, ludzkiego traktowania.

  • Skargi do Komitetu Zapobiegania Torturom

Zawiadomiliśmy sędziego penitencjarnego o domniemanym stosowaniu przemocy przez grypsujących na jednym ze współosadzonych w AŚ w Chełmie. Sędzia podczas wizytacji przeprowadził rozmowę z osadzonym, ustalił pewne fakty w oparciu o uzyskane przez niego informacje, jak również po konsultacji z lekarzem i zalecił w efekcie opiekę psychologiczną.

  • Skargi do Komitetu Zapobiegania Torturom

Udzieliliśmy porady i konsultacji prawnej w sprawie 18- latka, aresztowanego pod zarzutem posiadania narkotyków. Interwencja, którą kontynuujemy koncentruje się na zapewnieniu równości broni i respektowania prawa do obrony przez organy procesowe. Wciąż w Polsce osoby pozbawione wolności, w tym zwłaszcza osoby aresztowane, które dodatkowo są chronione domniemaniem niewinności, nie mogą skutecznie korzystać z przyznanych im prawem gwarancji procesowych. Standard równości broni wciąż nie jest spełniany.

  • Skargi do Komitetu Zapobiegania Torturom

Prawnik z sekcji Wolność współpracował przy opracowywaniu skargi do Strasburga z powodu naruszenia art. 3 EKCP przez władze polskie. Naruszenie wolności od tortur i nieludzkiego postępowania może być związane z uzasadnionym ryzykiem stosowania tych okrutnych praktyk przez władze państwa żądającego ekstradycji. W niniejszej sprawie władze rosyjskie żądały od władz polskich wydania bojownika czeczeńskiego. Sądy polskie nie opstrzyły się powodów, że ekstradycja jest niedopuszczalna.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat