Zadośćuczynienie za niesłuszną detencję dla ofiary przemocy

Sprawa N.M. p. Polsce (skarga nr 9323/19)

Status uchodźcy dla osób z Krymu w związku z brakiem możliwości dokonania wewnętrznej relokacji ze względu na osobiste uwarunkowania wnioskodawcy

Wygrana SIP i Rzecznika Praw Dziecka w sprawie 500+

Wyrok WSA (sygn. akt II SA/Wa 2266/14): Prywatna umowa najmu mieszkania nie wyłącza z grona osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy

Ochrona uzupełniająca dla ofiary przemocy domowej z Czeczenii

Status uchodźcy dla wnioskodawców z Krymu

Status uchodźcy dla obywatela Maroka prześladowanego z powodu homoseksualnej orientacji

Postanowienie NSA (II OZ 218/15)  z dnia 1-go kwietnia 2015 o wstrzymaniu wykonania decyzji Rady do Spraw Uchodźców o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej

Wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 1257/14): liczne błędy  w sentencji decyzji oraz przeklejenie części uzasadnienia z decyzji innego członka rodziny wnioskodawcy, nie są omyłką pisarską a wskazują na brak indywidualnego rozpatrzenia sprawy

Wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 1039/14) – uchylenie decyzji Rady do Spraw Uchodźców

Dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej – skarga SIP do Komisji Europejskiej

Wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 1953/13) – uchylenie decyzji Rady do Spraw Uchodźców

Uchylenie decyzji dot. odmowy przyznania tzw. “becikowego” z powodu braku zaświadczenia o pozostawaniu pod opieką medyczną w czasie ciąży

Wygrana przed WSA w precedensowej sprawie dot. przyznawania cudzoziemcom pomocy integracyjnej

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie cudzoziemca

Skarga do Strasburga – naruszenie wolności od nieludzkiego traktowania

Wyrok NSA w sprawie odmowy zezwolenia na osiedlenie cudzoziemcowi, którego pobyt w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany został z mocy prawa przekształcony w ochronę uzupełniającą.

Sąd Najwyższy uchylił postanowienie o ekstradycji do Rosji uczestnika konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego

Małżeństwo cudzoziemców zawarte w Polsce

Interim measures

Odmowa przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku cudzoziemce narodowości czeczeńskiej

Postanowienie WSA (sygn[1]. V SA Wa 1546 07)

Wyrok WSA (sygn[1]. V SA Wa 990 06)

Wyrok WSA (sygn[1]. V Sa Wa 1398 06)

Wyrok WSA (sygn. V Sa Wa 1565/07)

Uznanie członków rodziny uchodźcy za grupę społeczną w rozumieniu Konwencji Genewskiej (wyrok NSA)

Interwencje sekcji Wolność w sprawach indywidualnych

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził naruszenia w stosowaniu prawa przez organy administracji przy przyznawaniu uchodźcom pomocy integracyjnej

Sprawa przemocy w placówce opiekuńczo-wychowawczej – skarga do Strasburga

Sprawy dotyczące przekwalifikowania rodziny zastępczej na zawodową rodzinę zastępczą

Sprawy dotyczące rodzin spokrewnionych

Sprawy dotyczące momentu przyznawania świadczeń dla rodziny zastępczej

Sprawa dotycząca odebrania pomocy pieniężnej na częściowe utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w trakcie urlopowania dziecka do rodziny biologicznej

Sprawy dotyczące przekwalifikowania rodziny zastępczej na zawodową rodzinę zastępczą