Prace legislacyjne dotyczące polskiego prawa migracyjnego wrą! Po złożeniu w październiku 2022 r. uwag do projektu zmiany Specustawy i projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, przedstawiamy kolejne uwagi, tym razem do projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i innych ustaw

Wiele z proponowanych zmian jest w naszej ocenie niekorzystanych dla cudzoziemców(-mek) i niezgodnych z prawem polskim, unijnym i międzynarodowym, w związku z tym nie powinny zostać wprowadzone. W naszej opinii wskazujemy m.in., że:

  1. Komendant Główny Straży Granicznej nie powinien stanowić organu odwoławczego od decyzji komendantów placówek Straży Granicznej dotyczących m.in. zobowiązania do powrotu, zgody na pobyt tolerowany i pobyt humanitarny oraz zakazów wjazdu – nie jest to skuteczny środek odwoławczy, do którego mają prawo cudzoziemcy.
  2. Skrócenie terminów na wniesienie odwołania do 7 dni jest nieuzasadnione – z naszej praktyki wynika, iż cudzoziemcy mają już problemy do dochowaniem obecnego terminu 14-dniowego;
  3. Brak wstrzymania wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu w sytuacji wniesienia skargi do sądu, oznacza, iż cudzoziemiec będzie mógł zostać wydalony z Polski zanim jego sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd – stanowi to naruszenie prawa unijnego i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
  4. Wydłużenie maksymalnego okresu umieszczenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców(-mek) z 12 do 18 miesięcy nie jest wskazane i stanowi istotną ingerencję w prawa cudzoziemców(-mek).
  5. Przewidziany projektem nowy rodzaj decyzji: o odmowie wjazdu i pobytu na terytorium państw Schengen, ma na celu wdrożenie przepisów unijnych, ale jest niezgodny z tymi przepisami, w szczególności nie zapewniono cudzoziemcom dostępu do skutecznego środka odwoławczego od tych decyzji.
  6. Projektowana decyzja komendanta placówki Straży Granicznej o nakazie przebywania w pomieszczeniach przeznaczonych dla cudzoziemców(-mek), którym odmówiono wjazdu na terytorium RP, tj. w specjalnych pomieszczeniach zlokalizowanych w lotniskowych strefach tranzytowych, na okres do 7 dni, stanowi pozbawienie wolności cudzoziemców, które podlega standardom prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Przepisy zaproponowane w projekcie ustawy naruszają w szczególności Konstytucję RP i Europejską Konwencję Praw Człowieka.

TUTAJ można pobrać pełną listę uwag do projektu nowelizacji ustawy, którą wysłaliśmy do Rady Ministrów.

Warto zauważyć, iż wiele z proponowanych obecnie zmian było już uwzględnionych w innym projekcie ustawy, do którego uwagi przedstawiliśmy w czerwcu zeszłego roku. Projekt ten jednak nie został ostatecznie skierowany do Sejmu.

Udostępnij