Wniosek o zezwolenie na pobyt stały

Do każdego wniosku musisz dołączyć komplet dokumentów, które są wymagane przez prawo. Jeśli nie masz wszystkich dokumentów w dniu złożenia wniosku, możesz donieść je później. Dowiedz się, jakie dokumenty dołączyć do wniosku o zezwolenie na pobyt stały, w zależności od tego, jaka jest podstawa Twojego wniosku.

Mój  rodzic posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce (strony paszportu, karty pobytu, decyzje)

– dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z cudzoziemcem, który ma zezwolenie na pobyt stały/rezydenta długoterminowego UE: zupełny odpis aktu urodzenia zarejestrowanego w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego lub zagraniczny akt urodzenia zalegalizowany bądź opatrzony klauzulą apostille oraz jego tłumaczenie na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego

– dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodzica zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE 

Jestem dzieckiem obywatela polskiego i pozostaję pod jego władzą rodzicielską

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z obywatelem polskim: zupełny odpis aktu urodzenia zarejestrowanego w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego lub zagraniczny akt urodzenia zalegalizowany bądź opatrzony klauzulą apostille oraz jego tłumaczenie na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego

– akt małżeństwa rodziców lub akt uznania dziecka przez obywatela polskiego, w przypadku gdy dziecko urodziło się przed zawarciem związku małżeńskiego przez rodziców

– kopia dowodu osobistego rodzica, który jest obywatelem polskim

Jestem małżonkiem/małżonką obywatela polskiego

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce (strony paszportu, karty pobytu, decyzje)

– aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku)

– w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia

– dokumenty świadczące o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego np.: wspólne rachunki, opłaty za wspólnie zajmowany lokal, wspólny rachunek bankowy lub upoważnienia do rachunków bankowych współmałżonka, wspólna korespondencja, wspólne fotografie z różnych okresów np. uroczystości rodzinnych, wyjazdów itp.

Mam polskie pochodzenie

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce (strony paszportu, karty pobytu, decyzje)

– oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia przez jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków

– dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie pochodzenie

– dokumenty wskazujące na zamiar osiedlenia się w Polsce na stałe (dokumenty z poprzednich pobytów w Polsce, umowy najmu lub własności lokalu w Polsce, dokumenty potwierdzające że pracujesz lub prowadzisz w Polsce działalność gospodarczą, dokumenty potwierdzające, że ukończyłeś tu studia lub nadal studiujesz, dowody zamieszkania na stałe w Polsce członków twojej rodziny z dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo). UWAGA: nie przejmuj się,  jeśli nie posiadasz takich dokumentów – urzędowi powinno wystarczyć Twoje oświadczenie (złożone w uzasadnieniu wniosku} o tym, że zamierzasz osiedlić się w Polsce na stałe. 

Mam w ważną Kartę Polaka

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce (strony paszportu, karty pobytu, decyzje)

– kserokopia ważnej Karty Polaka 

– dokumenty wskazujące na zamiar osiedlenia się w Polsce na stałe (dokumenty z poprzednich pobytów w Polsce, umowy najmu lub własności lokalu w Polsce, dokumenty potwierdzające że pracujesz lub prowadzisz w Polsce działalność gospodarczą, dokumenty potwierdzające, że ukończyłeś tu studia lub nadal studiujesz, dowody zamieszkania na stałe w Polsce członków twojej rodziny z dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo).  UWAGA: nie przejmuj się,  jeśli nie posiadasz takich dokumentów – urzędowi powinno wystarczyć Twoje oświadczenie (złożone w uzasadnieniu wniosku) o tym, że zamierzasz osiedlić się w Polsce na stałe.