Pełnomocnik do doręczeń

W polskim prawie w postępowaniu administracyjnym strona ma obowiązek ustanowić pełnomocnika do doręczeń jeśli nie mieszka w Polsce w trakcie procedury.

Pełnomocnikiem do doręczeń może być każda osoba, która ma ukończone 18 lat i posiada  pełną zdolność do czynności prawnych (tzn. nie jest ubezwłasnowolniona)  oraz posiada miejsce zamieszkania w Polsce. 

Pełnomocnik do doręczeń odbiera pod swoim adresem pocztę przeznaczoną dla kogoś innego – tj. dla osoby, która go do tego upoważniła. Pozwala to urzędom przesyłać ważne pisma w kraju także do osób, które aktualnie przebywają poza Polską, bez konieczności korzystania z usług pocztowych innych państw. O otrzymaniu korespondencji pełnomocnik do doręczeń powinien niezwłocznie poinformować osobę, dla której jest ona przeznaczona i przekazać jej jak najszybciej treść korespondencji. Z punktu widzenia urzędu, od momentu odebrania poczty przez pełnomocnika do doręczeń, jest ono już prawidłowo doręczone, tzn. że zaczynają biec terminy do złozenia odwołań czy zażaleń.