Świadczenie postojowe także dla cudzoziemców

Celem świadczenia postojowego jest rekompensata utraconych przychodów w związku z przestojem w prowadzeniu działalności gospodarczej lub świadczeniu usług w następstwie COVID-19. Świadczenie to przysługuje następującym grupom osób:

  • osobom samozatrudnionym, czyli osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło)

Ustawodawca przyznał prawo do świadczenia postojowego cudzoziemcom, którzy przebywają w Polsce legalnie, a zatem na podstawie każdego rodzaju tytułu pobytowego np. karta pobytu, ruch bezwizowy, wiza, pobyt w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź ograniczenia świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

W przypadku osób samozatrudnionych, warunkiem przyznania świadczenia postojowego jest:

  • rozpoczęcie prowadzenia działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. i niezawieszenie jej prowadzenia, jeżeli przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy niż w miesiącu poprzednim,
  • rozpoczęcie prowadzenia działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. i zawieszenie jej po dniu 31 stycznia 2020 r.,
  • niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,
  • u zleceniodawcy w związku z koronawirusem doszło do przestoju

 

Osobom wykonującym umowy cywilnoprawne świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

  • umowa została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
  • przychód z umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
  • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu

 

Świadczenie postojowe przysługuje zasadniczo w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2 080 zł.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających podatek kartą podatkową i korzystających ze zwolnienia z opłacania podatku VAT, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1 300 zł.

W przypadku osób realizujących umowy cywilnoprawne, jeżeli suma przychodów z umowy uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości uzyskanego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów.

Świadczenie postojowe przyznawane jest na wniosek. W przypadku osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych wniosek składa zleceniodawca lub zamawiający. Świadczenie może zostać przyznane ponownie na podstawie oświadczenia, w przypadku wykazania, że sytuacja materialna wnioskodawcy nie uległa zmianie. Odmowa przyznania prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu.

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)