SIP na konferencji Tackling labour exploitation in Poland, Bulgaria, Romania and the Netherlands

28 września  SIP wzięło udział w międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt Rights At Work w Amsterdamie.  W projekcie, poza SIPem, udział wzięli: La Strada International, La strada Polska, Stowarzyszenie Animus z Bułgarii i AidRom z Rumunii. Projekt koncentruje się wokół zwalczania pracy przymusowej i wykorzystania pracowniczego w Polsce, Rumunii i Bułgarii.  W ramach projektu przeprowadzono badania, wizyty studyjne i szkolenia dla najważniejszych aktorów rynku pracy w ww. krajach. Na konferencji przedstawiono wstępne wyniki projektu, koncentrując się na  głównych problemach w walce z wykorzystaniem pracowników.

Zidentyfikowano osiem podstawowych przeszkód:

  • niska świadomość zarówno decydentów jak i społeczeństwa (głównie w Rumunii i Bułgarii)
  • pomijanie kwestii szczególnej wrażliwości pracowników migrujących
  • problemy z interpretacją i implementacją stosownej legislacji
  • potrzeba strukturalnej i systemowej współpracy wszystkich zaangażowanych aktorów
  • ograniczenia w zasobach i mandacie, niepozwalające związkom zawodowym na skuteczne wsparcie pracowników migrujących
  • niewystarczające zasoby inspekcji pracy i brak tzw. firewall`a tj. rozgraniczenia działań kontrolujących migrację i wspierających pracowników pokrzywdzonych przez pracodawcę
  • niewystarczająca identyfikacja przypadków wykorzystania pracowniczego
  • luki prawne niepozwalające na prowadzenie postępowań karnych przeciwko sprawcom.

W konferencji w charakterze panelistów i panelistek  wystąpili m.in  badacze akademiccy, przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciel polskiej  Państwowej Inspekcji Pracy.

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)