Dofinansowanie z PFRON na pracownika z Ukrainy?

Pracodawcy zasypują nas pytaniami o niepełnosprawnych pracowników spoza UE. Spieszymy zatem z odpowiedzią!

W świetle polskiego prawa jest możliwe pozyskanie dofinansowania z Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pracownika, który nie posiada polskiego obywatelstwa. Kluczowe jest tutaj jednak uzyskanie oświadczenia o niepełnosprawności, o które nie każdy cudzoziemiec może się starać. Kto ze zgromadzoną dokumentacją medyczną może stanąć przed powiatowym zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności?

Pomoc społeczna, także ta związana z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną w związku z nadaniem cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej lub w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie członkowskim UE lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (art. 5 ustawy o pomocy społecznej). Osoby te mają prawo do pomocy społecznej wynikającej z orzeczenia o niepełnosprawności, a więc mają też prawo do uzyskania takiego orzeczenia.

Osoby posiadające w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany mają prawo jedynie do ograniczonej pomocy w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Co do zasady, pracodawca może zatrudnić cudzoziemca z pozyskanym w Polsce orzeczeniem o niepełnosprawności na warunkach takich samych jak w przypadku obywateli RP.

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)