Błędy najczęściej popełniane przez pracodawców w procedurze legalizacyjnej

Przedstawiamy krótką listę błędów, z którymi spotykamy się najczęściej we współpracy z biznesem.

1. Przegapienie terminów – złożenie wniosku o pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy po upływie ważności wizy cudzoziemca, po wykorzystaniu przez niego maksymalnej liczby dni w ruchu bezwizowym (przepisy o ruchu bezwizowym obejmują tylko obywateli określonych państw) lub wygaśnięciu innych dokumentów stanowiących o legalnym pobycie w Polsce. Należy pamiętać, że cudzoziemiec pracujący na terenie RP musi mieć równocześnie tytuł pobytowy. Samo zezwolenie czy oświadczenie nie uprawnia obcokrajowca do przebywania w Polsce. Pracodawca możne złożyć wnioski także jeśli cudzoziemca nie ma w Polsce.

2. Zatrudnienie pracownika, który ma zezwolenie lub kartę pobytu wydaną na pracę u innego pracodawcy – w Polsce zezwolenia na pracę i oświadczenia wydawane są na pracę u konkretnego pracodawcy. Niestety błąd ten jest potęgowany zapisem „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu.

3. Zmiana zakresu obowiązków, stanowiska pracy lub warunków zatrudniania cudzoziemca – należy pamiętać, że zezwolenia w Polsce wydawane są na pracę na konkretnych warunkach, takich jak wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i stanowisko.

4. Brak umowy z cudzoziemcem – samo zezwolenie na pracę lub oświadczenie nie jest dokumentem potwierdzającym zatrudnienie w firmie. Należy podpisać z pracownikiem umowę o pracę/ umowę zlecenie w zależności od tego,  jak określono w zezwoleniu lub oświadczeniu.

5.  Dopuszczenie cudzoziemca do miejsca pracy w momencie oczekiwania na zezwolenie/oświadczenie/kartę pobytu – procedury legalizacyjne w Polsce faktycznie trwają bardzo długo, jednak sam fakt złożenia wniosku nie uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy. Trzeba cierpliwie czekać na decyzję urzędu. Tylko w niektórych sytuacjach obcokrajowiec może pracować w toku procedury.

6. Zaniechanie zgłoszenia do odpowiedniego urzędu informacji o podjęciu lub zakończeniu pracy cudzoziemca w firmie. Terminy administracyjne to odpowiednio 7 dni w przypadku oświadczenia (zgłaszamy do PUP) oraz 15 dni w przypadku zezwolenia na pracę oraz zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę (właściwy urząd wojewódzki).

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)