Pilotaż No Detention Necessary

Projekt No Detention Necessary jest pilotażem nowatorskiego podejścia do alternatyw do detencji. W oparciu o wypracowany przez koalicję International Detention Coalition model skutecznych alternatyw do detencji – tzw. Community Assessment and Placement model (CAP) – osobom opuszczającym ośrodki strzeżone bądź zagrożonym detencją oferujemy wsparcie w postaci pracy quasi-socjalnej ( case management), poradnictwa prawnego i psychologicznego. Staramy się zwiększyć zaangażowanie cudzoziemców objętych programem w procedury, które są ich udziałem, poprawić ich funkcjonowanie na wolności i wypracować wraz z nimi długofalowy plan działania, w oparciu o krajowe przepisy dot. migracji. Projekt jest realizowany w latach 2017-2019.

Do współpracy w ramach projektu zapraszamy cudzoziemców, wobec których wszczęto bądź zakończono postępowanie o zobowiązanie do powrotu (w tym osoby, które ubiegały się nieskutecznie o ochronę międzynarodową) oraz:

  • zostali zwolnieni ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców,
  • nałożono na nich obowiązki wynikające ze środków alternatywnych do detencji, lub
  • uniknęli umieszczenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Wsparciem z projektu mogą być objęte (poza szczególnymi przypadkami) tylko osoby, które:

  • są w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe tj. zakwaterowanie i wyżywienie,
  • co do których nie zachodzi wysokie ryzyko ucieczki.

Wsparcie udzielane w ramach projektu projektu obejmuje:

  • zarządzanie przypadkiem (ang.case management): udzielanie informacji, pośrednictwo między organami administracji a cudzoziemcem/ką, pomoc w załatwianiu bieżących spraw, wspólne opracowanie strategii wyjścia z sytuacji kryzysowej, praca quasi-socjalna,
  • poradnictwo prawne,
  • wsparcie psychologiczne,
  • wsparcie tłumaczeniowe.

Projekt realizowany jest ze środków Network of European Foundations w ramach programu European Programme for Integration and Migration.