European Alternatives to Detention Network

W ramach sieci European ATD network, założonej w 2017 r. zrzeszonych jest obecnie 6 organizacji krajowych realizujących projekty pilotażowe oparte na modelu zarządzania przypadkiem. Działania członków wspiera międzynarodowa koalicja IDC oraz platforma  Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants. Sieć, której członkiem jest również Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, stawia sobie za cel pokazać gotowość europejskiego społeczeństwa obywatelskiego do przejęcia części odpowiedzialności za zarządzanie migracją poprzez wsparcie migrantów, których detencja nie jest konieczna. Jednocześnie, poprzez wdrażane pilotaże alternatyw do detencji, sieć buduje bazę wiedzy niezbędną do rzecznictwa na rzecz ATD, która może pomóc zainteresowanym alternatywami rządom krajowym w budowaniu systemów zarządzania migracją  wykorzystujących detencję  tylko w ostateczności.