Przyczyny umieszczenia w detencji

Cudzoziemcy mogą być umieszczani w ośrodkach strzeżonych z wielu powodów. Co do zasady powinno przyczyniać się to do usprawnienia postępowania w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej (postępowania uchodźczego) lub umożliwienia wydania lub wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu, tzw. decyzji deportacyjnej.

Należy jednak pamiętać, że sama hipotetyczna możliwość ułatwienia toczących się postępowań nie może uzasadniać pozbawienia cudzoziemców wolności. Także sam fakt ubiegania się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy) nie może automatycznie powodować umieszczenia cudzoziemca w ośrodku strzeżonym. Umieszczenie w strzeżonym ośrodku będzie możliwe, gdy m.in. wobec cudzoziemca istnieje wysokie ryzyko ucieczki lub ukrywania się lub gdy stanowi on zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Konkretne przyczyny, dla których można umieścić cudzoziemców w strzeżonym ośrodku znajdują się w art. 87 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, a także w art. 398a ustawy o cudzoziemcach.

Pozbawienie wolności cudzoziemca powinno być stosowane wyłącznie wtedy, gdy zastosowanie środków alternatywnych do detencji jest niemożliwe.