Procedura umieszczania cudzoziemców w detencji

O umieszczeniu i przedłużeniu okresu pobytu w ośrodku strzeżonym decyduje zawsze sąd w formie postanowienia. W I instancji jest to sąd rejonowy, natomiast w II instancji sprawy rozpatruje sąd okręgowy.

Sąd nie działa jednak z własnej inicjatywy. Wydaje on postanowienie w przedmiocie pozbawienia cudzoziemca wolności na wniosek komendanta oddziału lub placówki Straży Granicznej. Bez wniosku Straży Granicznej niemożliwe jest umieszczenie cudzoziemca w ośrodku strzeżonym.