Kto nie powinien trafić do detencji

Nie wszyscy cudzoziemcy mogą być umieszczani w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Polskie przepisy wskazują na pewien krąg osób, który ze względu na szczególne potrzeby nie może być pozbawiany wolności w toku postępowań imigracyjnych.

W ośrodkach strzeżonych nie mogą przebywać:

  1. osoby będące ofiarami przemocy,
  2. osoby, dla których pozbawienie wolności mogłoby skutkować niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia,
  3. dzieci poniżej 15 roku życia, które przebywają w Polsce bez opieki.

Ponadto cudzoziemcy ubiegający się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) nie mogą być pozbawiani wolności, jeśli są niepełnosprawni lub są dziećmi przebywającymi w Polsce bez opieki niezależnie od ich wieku.