Akty prawne

Pozbawienie wolności cudzoziemców ze względów imigracyjnych regulowane jest zarówno na poziomie krajowym, jak również międzynarodowym. W Polsce głównymi aktami prawnymi odnoszącymi się do tych kwestii są ustawa o cudzoziemcach oraz ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony międzynarodowej.

Stosując przepisy prawa krajowego należy zawsze uwzględniać wiążące Polskę zobowiązania międzynarodowe, a w szczególności zobowiązania wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także prawa Unii Europejskiej (dyrektywa 2008/115/WE oraz dyrektywa 2013/33/UE).